بایگانی دسته: رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۶ /۲۰

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و بیست و سوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۲۰

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و بیست و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۱۶

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق کودک در ایران) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۶ /۱۳

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و بیست و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۱۳

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و بیستم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۰۹

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۶ /۰۶

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و نوزدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۰۶

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۶ /۰۲

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و هجدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۰۲

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید: