بایگانی دسته: رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۴ /۲۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۴/ ۲۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۴/ ۱۸

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و چهارم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۴/ ۱۴

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۴ /۱۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و سوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۴/ ۱۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی رفراندوم ۱۳۵۸ و خواسته مردم) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۴ /۰۷

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۴/ ۰۷

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۴/ ۰۴

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۳/ ۳۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید: