بایگانی دسته: رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه سیصد و یازدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۲۴

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه سیصد و یازدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۲۴ بسته هستند

دریچه ایی رو به آگاهی (چگونگی آگاهی کودک از حقوق ذاتی خود) به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۲۴

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ایی رو به آگاهی (چگونگی آگاهی کودک از حقوق ذاتی خود) به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۲۴ بسته هستند

برنامه سیصد و دهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۲۰

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه سیصد و دهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۲۰ بسته هستند

برنامه سیصد و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۱۷

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه سیصد و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۱۷ بسته هستند

برنامه سیصد و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۱۳

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه سیصد و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۱۳ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی حقوق شهروندی شادی و امنیت زندگی) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۴ /۱۳

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (بررسی حقوق شهروندی شادی و امنیت زندگی) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۴ /۱۳ بسته هستند

برنامه سیصد و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۱۰

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه سیصد و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۱۰ بسته هستند

برنامه سیصد و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۰۶

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه سیصد و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۰۶ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (بحران کم ابی در ایران) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۴ /۰۶

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (بحران کم ابی در ایران) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۴ /۰۶ بسته هستند

برنامه سیصد و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۰۳

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه سیصد و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۰۳ بسته هستند