بایگانی دسته: رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه دویست و چهل و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۲۲

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و چهل و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۲۲ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی آسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۸ /۱۸

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی آسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۸ /۱۸ بسته هستند

برنامه دویست و چهلم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۱۸

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و چهلم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۱۸ بسته هستند

برنامه دویست و سی و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۱۵

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۱۵ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (گرامیداشت تابستان خونین ۱۳۶۷ و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۸ /۱۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (گرامیداشت تابستان خونین ۱۳۶۷ و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۸ /۱۱ بسته هستند

برنامه دویست و سی و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۱۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۱۱ بسته هستند

برنامه دویست و سی و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۰۸

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۰۸ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی دستور کار سند ۲۰۳۰ یونسکو و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی ایران) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۸ /۰۸

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی دستور کار سند ۲۰۳۰ یونسکو و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی ایران) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۸ /۰۸ بسته هستند

برنامه دویست و سی و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۰۴

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۰۴ بسته هستند

برنامه دویست و سی و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۰۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۸/ ۰۱ بسته هستند