بایگانی دسته: رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه دویست و نود و سوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۲۰

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و نود و سوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۲۰ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (عدالت اجتماعی چیست؟ و چگونه تحقق می یابد؟) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۲ /۲۰

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (عدالت اجتماعی چیست؟ و چگونه تحقق می یابد؟) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۲ /۲۰ بسته هستند

برنامه دویست و نود و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ابران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۱۶

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و نود و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ابران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۱۶ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (هیجدهمین سالگرد تاسیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۲ /۱۶

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (هیجدهمین سالگرد تاسیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۲ /۱۶ بسته هستند

برنامه دویست و نود و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۱۳

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و نود و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۱۳ بسته هستند

برنامه دویست و نود رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۰۹

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و نود رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۰۹ بسته هستند

برنامه دویست و هشتاد و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۰۶

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و هشتاد و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۰۶ بسته هستند

برنامه دویست و هشتاد و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۰۲

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و هشتاد و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۲/ ۰۲ بسته هستند

برنامه دویست و هشتاد و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۱/ ۳۰

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و هشتاد و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۱/ ۳۰ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۱ /۳۰

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۱ /۳۰ بسته هستند