بایگانی دسته: اطلاعیه ها

Die 26 Mai Resolution

Die 26 Mai Resolution

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۰ ( قطعنامه میز اعتراضی ۲۶ مای ۲۰۱۷ نمایندگی سوئیس )

اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس )

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۲ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه شماره ۸۴۸ کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

اطلاعیه شماره 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۳۸ کمیته دفاع از محیط زیست

اطلاعیه 838 کمیته دفاع از محیط زیست

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۳۹ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 839 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۶کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 846کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۳ کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اعتصاب زندانیان سیاسی و عقیدتی

اطلاعیه 843 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اعتصاب زندانیان سیاسی و عقیدتی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۱ کمیته دفاع از حقوق زنان

اطلاعیه 841 کمیته دفاع از حقوق زنان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۳۷ نمایندگی اندونزی در خصوص رفاه اجتماعی

اطلاعیه 837 نمایندگی اندونزی در خصوص رفاه اجتماعی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: