ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

كرده ام اما هرگز كلمه اي به گزاف و كذب بر زبان نرانده ام . در يك كلام ، من همواره فردي صلح طلب ، پيرو قانون معتقد به عدالت اجتماعي و رفاه و مانيت ملي و دموكراسي خواه بوده وهستم .

من حتي به اقاي خاتمي و دولت او بدليل انچه كه در بازداشتگاه هاي وزارت تطلاعات ميگذشت ميگذرد ،همواره اعتراض داشته ام ، بهمين دليل هم از هر گونه موضع گيري جناحي خود را دور نگه داشته و قويا از ان پرهيز نموده ام ما معتقديم بهمان اندازه اي كه ايت الله خامنه اي بر نهادهاي انتصابي مثل، سپاه ، نيروي انتظامي ، شوراي نگهبان ، قوه قضائيه و صدا وسيما و بنيادها اشراف داشته اند و بايد در مقابل عملكرد آنها پاسخگو باشند ، اقاي خاتمي هم نيز بايد به اين پرسش جواب بدهد كه چرا وزارت اطلاعات ، هنوز از چشم بند و... استفاده ميكند ، يازندانيان سياسي را در سلولهاي انفرادي انچناني محبوس كرده و انها را تحت شديدترين فشارهاي روحي وجسمي و رواني قرار ميدهند ؟؟؟؟ بلا ترديد دستگاههاي قضائي ، امنيتي ، نظامي ، جمهوري اسلامي بايستي بدليل ارتكاب اعمال و اقدامات غير قانوني و تا حد بسيار زياد غير انساني يازده سال گذشته ، در برخورد با من و خانواده ام پاسخگو باشند و خسارت وارده ناشي از اين اقدامات را متحمل كردند . مسلما و قطعا ، دير يا زود زبان به اعتراض خواهم گشود و مظالم رفته بر خود وخانواده ام را فرياد خواهم زد و حق خانواده ام را مطالبه خواهم نمود . بگواه تاريخ ، ايت الله خامنه اي نخواهند توانست كه همچون حاكم مطلق و غير پاسخگو در در جايگاه و پايگاه امروزي باقي بماند . مسلما سكوا ايشان در برابر اقدامات سپاه ، نيروي انتظامي و اطلاعاتي و برخي قضات و باز جريان و زندانبانان ، بمعناي تاييد شكنجه و سركوب بوده است ولا غير .

سكوت رهبرنظام در قبال وضعيت اسفبار زندانيان سياسي موكدا بمعناي تاييد عملكرد نهادهاي امنيتي وقضائي در پيوند با نقض مستمر حقوق ميباشد . در عين حال سكوت ايشان در پيوند با دخالتهاي سپاه در امور سياسي بويژه درارتباط با انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري بمفهوم تاييد اين قبيل اقدامات تلقي ميشود . ماداميكه مجلس خبرگان با شكل و شمايل كنوني وجود داشته باشد و با حضور نمايندگان واقعي ملت ، مشتمل از سياستمداران مستقل وپيشرو ، دانشگاهيان ترقيخواه ، كارگران وفرهنگيان و كشاورزان و توليد كنندگان ومتخصصان دگر انديش وپيشرو ودر اقشار و طيف ها وبدور از نظارت استصوابي وبدور از اعنضار مطلق روحانيون وشبه روحانيون تشكيل نشود ، بهيچ عنوان نميتوان چنين مجلسي را نهادي مستقل فرض نمود كه شهامت و شجاعت بر عملكرد رهبري داشته باشد . بهمين دليل است كه ميتوان اين استدلال را مطرح نمودكه وضعيت از آنچه كه هست هزار بار بد. بدتر خواهد شد.

حضرت اقاي شاهرودي ، رياست قوه قضائيه كه بايد نماد عدل و داد و قسط باشد ! آيا بيان اين نظرات و مسائل جرم محسوب ميشود ؟؟

در كدامين اظهار نظر پيرامون پرداختن به اين واقعيات كه اساس سيه روزي مردم ايران را رقم زده از بنده شنيده ايد كه شخص يا نهادي را مورد هتاكي وتوهين قرار داده باشم ، اگر سراغ داريد ، انرا در معرض ديد مردم و افكار عمومي قراردهيد . بنده هم متعهد ميشوم كه در صورت ارائه چنين سندي كه مخدوش وموهوم نباشد هر گونه هزينه اي را بپردازم . كليه افرادي كه از نزديك با روحيات شخصي وشم مبارزاتي من آگاهي دارند و مرا ميشناسند ، حتي زندانيان سياسي ، بخوبي ميدانند كه بنده جزو مبارزاتي نبوده و نيستم كه بخواهم ديگران را مورد توهين و هتاكي قرار بدهم . بنده همواره تلاش كرده ام تا از جاده منطق منحرف نشده ونشوم .

بهمين دليل هم مبارزات من قانوني وبدور از خشونت بوده و خيخواهي مردم در چهار چوب مبارزات مسالمت انگيز را شيوه دائمي خود قرار داده و خواهم داد. حرف ما اين بوده وهست كه اگر مجلس خبرگان ، نهادي مستقل ، كارآمد و متشكل از نمايندگان واقعي مردم و از ميان طايفه و لايه مختلف صنفي و اجتماعي و قومي باشد ، قانون شكني و تصميمات فراقانوني از بين ميرود .

ما همواره گفته ايم كه اين مجلس خبرگان رهبري نهادي و صنفي و طبقاتي است . نهادي است كه لزوما در بر گيرنده روحانيون بوده است . در مجلس كه حتي يك زن ولو بصورت ظاهر وجود ندارد مصداق عيني ((آپارتايد جنسيتي )) اطلاق ميشود مضاف بر آن جتي از بين روحانيون تنها كساني حق شركت و حضور در اين مجلس را دارند كه شوراي نگهبان منصوب رهبري آنها تاييد نمايد!!! چنين انتخاب بواقع انتصابي موجب ميگردد كه مجلس خبرگان رهبري فاقد استقلال وصلاحيت وكاربري كافي باشند . همين امر باعث ميشود تا نظارت بر عملكرد و تصميمات رهبر و نهادهاي منصوبي ايشان بصورت نهادي تجملي وهزينه را در عين حال فاقد قدرت لازم باشند . خبرگاني كه مطيع رهبر باشند ، نميتوانند خبرگان ملت باشند . بديهيست كه در تعاريف قوانين حقوقي و خبرگان مطيع رهبر امري مطرود وسرد محسوب ميشود . چنين مجلسي لزوما امري رفاقتي ،صنفي وپدر سالارانه تلقي ميشود .جناب اقاي شاهرودي ، شما كه خود اهل علم وحقوق بوده ودر اصول فقه جزوفقهاي اعلام ميباشند و چگونه ميتوان پذيرفت كه نهاد مسئولي چون خبرگان رهبري تابع ومطيع رهبر باشد و بعنوان نهادي مطرح باشد كه رهبر خود را در مقابل آن پاسخگو بداند ؟؟؟ اين در حاليست كه مطابق تعريف حقوق شهروندي و قوانين اجتماعي ، چنين نهادي به هيچ وجه نبايد پيرو اومر رهبري باشد ، بلكه بايد عكس آن حاكم بر روابط اين دو نهاد باشد .

 بدين معنا كه رهبر بايستي خود را در مقابل اين نهاد پاسخگو بداند . همين دلائل باعث گرديده است تا نهادهاي منصوب رهبري مثل سپاه ،نيروي انتظامي ، شوراي نگهبان ، و بخشي از قوه قضائيه همواره خود را مافوق قانون دانسته و هر آنجه را كه خواسته اند انجام داده اند 

حضرت اقاي شاهرودي ، بنده از شما ميپرسم كه ايا بيان اين مسائل جرم است ؟؟

مسلم است كه جمهوري اسلامي بدليل همين قانون شكني ها و اقدامات فرا قانوني به چنين سرنوشتي گرفتار آمده وبشدت تضعيف گرديده است .

انقلاب اسلامي بدليل همين مظالم و مفاسد و شكنجه ها و تبعات مخرب آن به شكست انجاميد . بهمين دليل و دلائل ديگر است كه بايد بپذيريم ريشه تمامي مفاسد و دامن گير جامعه ، همين قانون شكني ها ، عدم پاسخگوئي ها و اينكه رهبر و نهادهاي منصوب ايشان خود رافراتر از قانون دانسته وميدانند بوده است .

حضرت آقاي هاشمي شاهرودي !

بگامن شما ايا منشا مفاسد بزرگ مالي ، حقوقي ، اقتصادي ، سياسي ، امنيتي ونظامي ، از ناحيه شهرونداني چون من وافرادي چون بنده بوده ، يا نهادها و افراد قدرتمندي كه اراده خود را همواره اراده اي فراتر از قانون دانسته اند ؟

ايا شهرام جزايري ها ، رفيق دوست ها ؛ سعيد امامي ها و ديگر فاسدان و ظالمان را شهروندان بي پناه پرورش داده يا قدرتمندان حاكم بركشور؟

متجاوز از دو سال است كه بنده را از حقوق قانوني واستفاده از مرخصي محروم كرده اند ، همه اموالم را دادگاه انقلاب بغارت برده و امنيت خانواده ام سلب گرديده است ، گناه من اين است كه فقط حرف حساب زده ام . سالها پيش مصائبي را مطرح نمودم كه امروز عليزاده آنها را عريان نموده است . ايا افشا مظالم تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي است و... ميباشد ؟

در واقع در حكومت اسلامي كه حكومت عدل الهي اش ميناميد ؟! جاي ظلم و مظلوم عوض شده است در اين حاكميت نهادهاي قدرتمند حكومت، شكنجه ، قتل ، تجاوز ، دزدي و سركوب و... را نهادينه كرده و قوه تحت امر و زعامت شما ، فرياد گران اين مظالم و مصائب را محكوم ميكند !؟

ايا معنا ومفهوم عدالت چنين است ؟

بهمين دليل بپذيريد كه ما حق داريم تا به اصلاحات شما باور نداشته باشيم. در عين حال بر اين حقيقت تلخ وقوف وثوق داشته باشيد كه تا وقتي اراده اي فراتر از قانون حاكم باشد گردونه بر همين پايه خواهد چرخيد . البته بنده لازم ميدانم كه از بعضي اقدامات مثبت شما نيز تقدير وتشكر نمايم .

ضمائم : احكام دادگاههاي بدوي وتجديد نظر و لوايح وكيل مدافع

جناب اقاي هاشمي شاهرودي : الملك يبقي مع الكفر ولا يبقي مع الظلم

ايران--- تهران / زنداني اوين / بنده 350 كارگري

زنداني سياسي مهندس حشمت الله طبرزدي

دبير كل جبهه دمكراتيك ايران 5/مردادماه 1384/

 

قبلی

برگشت

بعدی