ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

 

دانشجو

حقوق بشر

 

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Februar 2006 Nr. 97

راستي قراربود احمدی نژاد پول نفت را سر سفره مردم ستم ديده بياورد!! چه شد؟

 

معلمان کجاييد؟

کارگران کجاييد؟

کارمندان بياييد!

با هم توانيم اين دد صفتان را از مملکت برانيم!

با واحد يان باشيد تا آزاد کنيد ايران را !

ايران ما آزاد بايد گردد! ازچنگ اين روضه خوانهاي خوانخوار.

ايران کنيم آزآد؛ مابايد اعتصاب کنيم آغاز.

در 22 بهمن آن سال؛ مابوديم که غلط کرديم!

نشناخته و ندانسته؛ او را در ماه نشان کرديم!

ماشرمنده ايم از نسل امروري! چون انقلاب کرديم نسنجيده!

مابايد آزاد کنيم خاک وطن؛ از اجنبي حاکم وطن فروش.

دوباره بسازيمش براي نسل امروز و فردا.

اينهادروغگويند! اينهافريب دادند؛ مارا!

آنها مردم را؛ اين صاحبان اصلي ايران را؛ اين مالکان نجيب آريا زمين!

از مملکت راننده؛ يا به زنجير استبداد کشانده!

بايد کاري کنيم الآن؛

قرار بود دولت مهرورز باشد!! زهي خيال باطل!! اي آنهايي که راي داديد و چه آنهايي که کمک کرديد تا اين دولت نظامي بر اريکه قدرت بنشيند! آيا شماها همين را مي خواستيد؟ که هموطنان ما حقوق اوليه خود را مي خواهنر ولي با چماق و زندان پذيرايي مي شوند!! پس بلند شويد.

دانشجويان کجاييد؟

شما که در رژيم گذشته جلوي گارد دانشگاه مي ايستاديد( البته سگ گارد گذشته به اين مزدوان شرف داشت.

من خود آنزمان شاهد بودم .

معلمان کجاييد؟

کارگران کجاييد؟ کارمندان بياييد!

با هم توانيم اين دد صفتان را از مملکت برانيم!

با واحد يان باشيد تا آزاد کنيد ايران

      مینا بگوهی

 

 

قبلی

برگشت

بعدی