ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


مقالات

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

حقوق بشر

اطلاعیه و پیام ها

ملاحسنی

 

فراخوان استراسبورگ نخستين کنگره جهاني الغاي مجازات اعدام  

edam1.jpg

 

ما شهروندان و مخالفان مجازات اعدام، به مناسبت نخستين کنگره جهانی عليه مجازات اعدام که در روزهای 21 تا 23 ژوئن 2001 بوسيله Ensemble contre le peine de mort سازماندهی گرديده است در استراسبورگ گردهم آمده ائيم تا اعلام داريم: مجازات اعدام به معنای چيرگی انتقام بر عدالت است و آن به نخستين حق انسانيت که حق حيات و زندگی است، تجاوز ميکند.

هيچگاه مجازات اعدام از ارتکاب جرمی ممانعت نکرده است. اين مجازات همواره اقدامی بمثابه شکنجه، نهايت عملی وحشيانه، رفتاری غير انسانی و اهانت آميز بشمار ميرفته است. جامعه ای که مجازات اعدام را اعمال نمايد، نمونه جامعه ای است که مشوق خشونت ميباشد. هر جامعه ای که به کرامت و منزلت مردم احترام ميگذارد، کوشش ميکند که مجازات اعدام الغا شود.

ما با اظهار خوشنودی، متذکر ميشويم که روسای مجالس (قانونگزاری اروپا) در 22 ژوئن تصميم به "اعلام رسمی و جهانی تعليق اجرای احکام اعدام گرفته اند که تصميمی در راستای الغای جهانی مجازات اعدام است.

ما خواستار الغای جهانی مجازات اعدام هستيم و به اين منظور از شهروندان (جهان) و حکومتها و سازمانهای بين المللی ميخواهيم که:

1.حکومتها قوانينی در جهت لغو مجازات اعدام بتصويب رسانند و عهدنامه های بين المللی و منطقه ای لغو مجازات اعدام را امضاء نمايند.

2.کشورهائی که مجازات مرگ را بمورد اجرا ميگذارند (شايسته است) که آنرا از قوانين خود حذف نمايند.

3. کشورهائی که حکم مرگ افرادی که در ارتکاب جرم، نوجوان بودند را به مرحله اجرا گذارند (بايد به عنوان کشورهای) ناقض فاحش حقوق بين المللی شناخته شوند.

4. افراد مبتلا به بيماريهای روانی نبايد به مرگ محکوم شوند.

5. کشورهائی که مجازات اعدام را ممنوع اعلام داشته اند و يا آنرا به مرحله اجرا نميگذارند، در تحويل دادن مجرمين به کشورهائی که مجازات مرگ را اعمال ميکنند، خودداری نمايند. هرچند که اين کشورها تضمين کنند که مجرم اعدام نخواهد شد.

6. کشورها موظف به انتشار مرتب و آشکار اطلاعاتی در مورد محکومين به مرگ، شرايط بازداشت شدگان و چگونگی اجرای حکم اعدام ميباشند.

 - ما از (تصميم) شورای اروپا برای تحقيق و رسيدگی به وضعيت ايالات متحده آمريکا و ژاپن که مجری مجازات اعدام هستند و ميخواهند به عنوان ناظر در شورای اروپا حضور داشته باشند، پشتيبانی ميکنيم.

- ما از شورای اروپا و اتحاديه اروپا مصرانه ميخواهيم که از دولتهای ترکيه، روسيه و ارمنستان بخواهند، بطور قطعی مجازات اعدام را برای تمام جرائم الغا نمايند و در مورد حکم مرگ تخفيف قائل شوند.  سخنان افتتاحيه در کنفرانس جهانی الغای مجازات اعدام)

- ما از اتحاديه اروپا ميخواهيم تا رسيدن به الغای مجازات اعدام در چهارچوب روابط بين المللی از پای ننشينند و دست از تلاش برندارند.

- ما بنابر توصيه های عمومی که ذکر گرديد، توصيه ويژه ای برای يکايک کشورها در جهت پشتيبانی از الغای مجازات اعدام داريم.

- ما خود را برای بوجود آوردن يک انجمن هماهنگ کننده جهانی که هدفش اعلام روز جهانی الغای مجازات اعدام است، متعهد ميدانيم.

- ما از قضات و پزشکان ميخواهيم که بر ناسازگاری و عدم مطابقت ارزش شغلی شان با مجازات اعدام، صحه گذارند و در هر جائی (کشوری) که هستند بشدت به مبارزه عليه مجازات اعدام بپردازند.

- ما به سازمانهائی مانند سازمان عفو بين الملل، فدراسيون بين المللی حقوق بشر و ديگر سازمانها که به جمع آوری امضاء جهت الغای مجازات اعدام پرداخته اند، می پيونديم و از همه طرفداران الغای مجازات اعدام ميخواهيم که به اين فراخوان جهانی ملحق شوند.

 - ما شهروندان جهان، توقف فوری تمام احکام کسانيکه به مرگ محکوم شده اند و نيز الغای مجازات اعدام را خواستاريم.

در پايان ما از تمام حکومتها ميخواهيم که از هر گونه اقدام در جهت تعليق مجازات اعدام که بوسيله سازمان ملل متحد و به منظور تحقق الغای جهانی مجازات اعدام انجام ميگيرد، پشتيبانی نمايند.

 

22 ژوئن 2001 - استراسبورگ، فرانسه

 

 

 

برگشت