فیلم؛ مجلس: هشدار بیست سال قبل درباره انتقال آب کارون

هشدار حدودا بیست سال قبل نماینده اهواز در مجلس (جاسم شدیدزاده) درباره انتقال آب کارون… انتقال آب برای مصارف صنعتی در فلات مرکزی ایران، موجب خشک شدن جلگه پرآب خوزستان خواهد شد
%d bloggers like this: