فیلم؛ کشاورز بجان آمده اصفهانی به آخوند: خجالت بکشید

کشاورز اصفهانی به آخوند عضو مجلس ولایت : آقا این مجلسه یا مرده شور خونه؟!
%d bloggers like this: