ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشرو میثاق های آن

دانشجو

 

 

الف) اصل پيشگيرانه، به موجب آن در جايي كه يك تهديد جدي يا خسارت جبران‌ناپذير به محيط زيست درياي خزر اتفاق افتد، فقدان اطمينان علمي جامع نمي‌تواند به عنوان دليلي براي به تعويق انداختن اقداماتي كه توجيه اقتصادي دارند، محسوب شود؛

ب) اصل پرداخت آلوده كننده، به موجب آن آلوده كننده هزينه‌هاي آلودگي شامل جلوگيري، كنترل و كاهش را بر عهده دارد؛

ج) اصل دسترسي به اطلاعات مربوط به آلودگي محيط زيست درياي خزر، كه طبق آن طرف‌هاي متعاهد يكديگر را با حداكثر اطلاعات ممكن در اين زمينه تجهيز مي‌كنند.

ماده 6 تعهد به همكاري

طرف‌هاي متعاهد به صورت دو يا چند جانبه براي توسعه پروتكل‌هاي اين كنوانسيون كه شامل اقدامات، خط ‌مشي‌ها و استانداردهاي اضافي به منظور اجراي اين كنوانسيون است، با يكديگر همكاري خواهند نمود.

بخش سومجلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي

ماده 7 آلودگي ناشي از منابع واقعي در خشكي

1- طرف‌هاي متعاهد كليه اقدامات مناسب را براي جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي درياز خزر ناشي از منابع واقعي در خشكي به عمل خواهند آورد.

2- طرفهاي متعاهد در توسعه پروتكل‌هاي اين كنوانسيون كه شامل اقدامات بيشتري براي جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي درياي خزر ناشي از منابع واقعي در خشكي مي‌باشد همكاري خواهند نمود. چنين پروتكل‌هايي مي‌توانند شامل اقدامات ذيل باشد:

الف) جلوگيري، كنترل و كاهش خروج آلاينده‌ها از منابع آلوده كننده از طريق بكارگيري تكنولوژي‌هايي كه توليد مواد زايد در آنها صفر يا كم مي‌باشد؛

ب) جلوگيري، كنترل و كاهش آلودگي ناشي از منابع واقعي در خشكي از طريق صدور مجوز تخليه آبهاي زايد توسط مراجع ملي ذيصلاح طرف‌هاي متعاهد؛

ج) اجازه تخليه آبهاي زايد بر اساس تشويق به استفاده از تكنولوژي‌هاي ايمن محيط زيستي؛

د) تحميل توصيه‌هاي شديد‌تر از آنچه كه قسمت‌هاي ب و ج اين ماده آمده، مطابق پروتكل‌هاي اضافي به اين كنوانسيون، در صورتي كه كيفيت آبهاي دريافتي يا اكوسيستم متاثر از آن در درياي خطر ايجاب كند؛

ه) بكارگيري انواع تصفيه براي آبهاي زايد شهري در صورت لزوم به صورت مرحله‌اي؛

و) اقدامات مناسب براي كاهش ورود مواد آلي از منابع شهري و صنعتي، نظير بكارگيري بهترين تكنولوژي ممكن از لحاظ زيست محيطي؛

ز) اقدامات مناسب براي توسعه بهترين رويه‌هاي زيست‌محيطي براي كاهش ورود مواد آلي و خطرناك از منابع نامعلوم از جمله كشاورزي؛

ح) اقدامات لازم براي حفظ پايداري و تصفيه كامل منابع آلوده كننده ساحلي كه ادامه آن تاثيرات منفي بر درياي خزر دارد؛

3- چنانچه تخليه از آبراهي كه در سرزمين‌هاي دو يا چند طرف متعاهد جريان دارد يا مرز بين آنها را تشكيل مي‌دهد احتمال دارد باعث آلودگي درياي خزر شود، طرف‌هاي متعاهد اقدامات مناسب را براي جلوگيري، كاهش و كنترل چنين آلودگي انجام خواهند داد و در شرايط مناسب با تاسيس ارگانهاي مشترك مسوول در تعيين و حل مسايل بالقوه آلودگي، همكاري خواهند نمود.

ماده 8 آلودگي ناشي از فعاليت‌هاي بستر

طرفهاي متعاهد كليه اقدامات مناسب را براي جلوگيري، كنترل و كاهش آلودگي درياي خزر ناشي فعاليت‌هايي كه در بستر دريا صورت مي‌گيرند، انجام خواهند داد و همكاري‌ آنها در گسترش پروتكل‌هاي اين كنوانسيون در اين زمينه تشويق مي‌گردد.

ماده 9 آلودگي ناشي از شناورها

طرف‌هاي متعاهد كليه اقدامات مناسب را براي جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي درياي خطر ناشي از شناورها انجام خواهند داد و در گسترش پروتكل‌ها و موفقتنامه‌هاي اين كنوانسيون كه شامل اقدامات توافقي، خط‌ مشي‌ها و استانداردهاي موثر مي‌باشد، با در نظر گرفتن استانداردهاي بين‌المللي مربوطه همكاري خواهند نمود.

ماده 10 آلودگي ناشي از مواد زائد

1- طرف‌هاي متعاهد كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري، ممانعت، كاهش و كنترل آلودگي درياي خزر ناشي از تخليه مواد زايد شناورها و وسايط نقليه هوايي كه در سرزمين خود ثبت شده يا با پرچم آن پرواز مي‌كنند، به عمل خواهند آورد.

2- طرف‌هاي متعاهد در توسعه پروتكل‌هاي اين كنوانسيون و اقدامات توافق شده، آيين‌ كار و استانداردهايي كه براي آن موثر است همكاري خواهند نمود.

3- زماني كه امنيت كشتي يا هواپيما در دريا در اثر تخريب يا از دست دادن كامل كشتي يا هواپيما در حال تهديد است يا در مواردي كه خطري انسان يا حيات دريايي را تهديد كند، چنانچه تخليه مواد زايد تنها راه دفع تهديد است و اگر احتمال دارد كه عواقب خسارت اين تخليه، كمتر از حوادث ديگر است، مفاد اين ماده به كار گرفته نخواهد شد. چنين تخليه‌هايي بايد طوري هدايت شوند كه احتمال آسيب‌ رساندن به انسان يا حيات دريايي را به حداقل رساند يا موجب كاهش محدوديت‌هاي استفاده معقول از دريا باشد؛ اين تخليه‌ها بايد گزارش شوند و در مورد آنها طبق مفاد پروتكل‌هايي كه در پاراگراف دوم اين ماده به آنها اشاره شده عمل شود.

ماده 11 آلودگي ناشي از ساير فعاليت‌هاي انسان

1- طرف‌هاي متعاهد كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري ، كاهش و كنترل آلودگي‌ درياي خزر ناشي از ساير فعاليت‌هاي انساني كه در موارد 7 تا 10 مورد اشاره قرار نگرفته‌اند، از جمله احياي اراضي و لايروبي سواحل و سدسازي به عمل خواهند آورد.

2- طرف‌هاي متعاهد كليه اقدامات مناسب را براي كاهش تاثيرات منفي احتمالي اقداماتي كه منشا انساني دارند را به منظور كم كردن عواقب نواسان سطح دريا بر اكوسيستم درياي خزر انجام خواهند داد.

ماده 12 جلوگيري از ورود، كنترل و از بين بردن گونه‌هاي غيربومي مهاجم

طرف‌هاي متعاهد كليه اقدامات مناسب را براي جلوگيري از ورود گونه‌هاي غيربومي مهاجم به درياي خزر و كنترل و مبارزه با آنها كه تهديدي براي اكوسيستم‌ها، زيستگاه‌ها و گونه‌ها مي‌باشند، به عمل خواهند آورد.

ماده 13 موارد اضطراري زيست محيطي

1- طرف‌هاي متعاهد ضمن انجام كليه اقدامات مناسب، براي حفاظت از انسان و محيط زيست دريايي در مقابل عواقب موارد اضطراري طبيعي يا انساني همكاري خواهند نمود. به همين منظور، اقدامات پيشگيرانه، آمادگي و متقابل از جمله اقدامات احيا كننده خواهند بود.

 

قبلی

برگشت

بعدی