ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره چدید

حقوق بشر

دانشجو

       اقدامات اداره حقوقی

ادارات حقوقی متشکل ازتعدادی کارشناسان باتجربه حقوقی ووکلاء دادگستری می باشند . با توجه به نوع وثائق اقدامات حقوقی نیز متفاوت میباشد   .

1)         اقدام قضائی بر روی چک وسفته ار طریق تنظیم شکوایئه و دادخواست درمراجع قضائی دادگستری

2)         اقدام به تملک وثیقه ملکی از طریق صدور اجرایئه توسط اجرای ثبت اسنادرسمی

3)         مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی از بانک ضمانت کننده مشتری

4)         ضبط وثیقه پشتوانه گشایش اعتباراسنادی

چنانچه شرایط فوق توسط مسئولین ذیربط طبق آیئن نامه ها و مقررات بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی رعایت گردد معوقات بانکی کاهش چشمگیری خواهند داشت اما متاسفانه با توجه به ضعف های بسیاری که در مراحل اعتبارسنجی و اخذ وثائق که ناشی از وجود رانت ها وفساد حاکم برسیستم اداری بانکها حاکم است عملا" اقدامات حقوقی بی نتیجه بوده و یا بعضا" هزینه های اقدام چند برابر مطالبات بانک بوده که این خود باعث لاوصول شدن معوقه بانکی میگردد.

    آسیب شناسی چگونگی بروز معوقات درسیستم بانکی ایران

یکی از مهمترین علل بروز فساد درسیتم بانکی ایران ناشی از وجود روابط ناسالم در میان قشرعظیمی از مسئولین نظام با زیرمجموعه های خود و برقراری روابط با مشتریان بانکی می باشد. و مسئولین با سوء استفاده ازموقعبت شغلی خویش مدیران ارشد بانکها را به طرق مختلف از قبیل ارتقاء پست و پرداخت پاداشهای کلان و اهداء املاک می فریبند و با توجه به اینکه نظام اقتصادی درداخل کشوربسیار بیمارمی باشد وهم چنین سیستم نظارتی و بازرسی شفاف و دقیق نیست ومسئولین ذیربط دردیوان محاسبات وسازمان بازرسی کل کشور هرکدام به نوعی وابسته به یک جریان سیاسی و به نوعی مرتبط با این رانت خواری ها می باشند عملا" بستر را برای بروز فسادهای عظیم درسیستم بانکی فراهم می نماید حال آنکه فردی عادی از جامعه قصد دریافت 000/000 2 تومان وام ازدواج داشته باشد با چنان دست اندازی های بانک مواجه می شود که ناگزیر به انصراف از گرفتن وام شده وناچارا" باید با مشکلات بسازد وهمیشه بدهکاروگرفتار باشد اما در نقطه مقابل شخصی با توجه به نفوذش درهرم قدرت وسیاست به راحتی میلیونها تومان از سرمایه کشور را به تطاول می بردو در آخر بدهی خویش را نمی پردازد .

آری حقیقت سیستم بانکی در ایران به گونه ای است که هر روز شاهد اختلاس ها وکلاهبرداری های کلان درسیستم بیماربانکی ایران باشیم ونام مفسد اقتصادی دیگری مطرح گردد .

آیا واقعا" این سئوال را از خود پرسیده ایم که چگونه است که درکشور امام زمان که قوانین آن مطابق شریعت وقانون اسلام است به این گستردگی فسادمالی وجود دارد مگر نه اینکه این اموال متعلق به مردم می باشد وبه قول حقوقدانها حق الناس است. پس چرا باید فردی که تا سال 1385 یک فرد عادی درجامعه بود یکباره درسال 1390 به یک ابرمیلیاردر وصاحب دهها شرکت میگردد تاجایی که وزیر ووکیل ونمایندگان مجلس و...  برای ایشان نامه های سفارشی ارسال می کنند .

آیا اگر با توضیحاتی که داده شد براساس قانون عمل میگردیداینگونه می شد ؟

ویا اگر در موضوع اختلاس 000/000/000 123 تومانی آقای رفیق دوست از طرف قوه قضاییه واکنش شدید انجام میگردید امروزشاهد اختلاس های بعدی بودیم ؟

آیا اگر در مرحله اعتبارسنجی که اشاره شدقانون و آئین نامه های بانکی فدای روابط پنهانی مشتریان با مسئولین بانک نمی شد اختلاس روی می داد ؟

آیا اگر درپیگیری معوقات مفسدین اقتصادی ادارات وصول معوقات بانکها دچارتسامح وسهل انگاری نمی شدند وبا زدوبند پرونده را از لیست معوقات خارج نمی کردند شاهد اختلاس بودیم؟

آیا اگر ادارات حقوقی بانکها به قوانین عمل می نمودند و مفسد اقتصادی را به پنجه عدالت می سپردند نه اینکه به آن مهلت فرار وجابه جائی اموال را میدادند شاهد اختلاس بودیم ؟

آیا اگر سیستم قضائی با آن سیستم عریض وطویل دادگاه مبارزه با جرائم اقتصادی صرفا" مر  قانون را در رابطه با مفسد اقتصادی اعمال می نمودندشاهد این فسادگسترده در شبکه بانکی کشورمی بودیم ؟

بله عزیزان قوانین ومقررات بانکی بسیارشفاف هستند اما هم اکنون به جای ضابطه درسیستم بانکی ایران رابطه حاکم است واین یعنی عمق فاجعه در نظام بانکداری کشور اسلامی ایران و لذا درآینده نیز با بالا گرفتن درگیری های سیاسی شاهد افشاگری های بیشتری از مفسدین اقتصادی خواهیم بود.

                                           

 اما بخش‌های بسيار بزرگ اقتصاد به صورت قانونی از پرداخت ماليات معاف هستند و امکان فرار از ماليات هم به واسطه ارتباط‌هايی که با مقامات دارند، برای آنها گسترده تر است.

اين همه زدوبند و شامورتی بازی نمی توانست و نمی تواند بدون دخالت ديگر ملايان و بيت سيد علی بوده باشد و نيست... اينهم که خامنه ای دستپاچه شده و دنبال سرپوش گذاشتن به اين قضيه است اين است که پای مجتبی و خودش در اين قضيه سخت گير کرده است.

احمدی نژاد هم چون به خامنه ای مربوط می شده است اسامی را نداده و سکوت کرده است. اگر به هاشمی رفسنجانی وياموسوی و خاتمی و يا ملايان طيف مقابل مربوط بود و پای خامنه ای و کله گنده های ديگر ملايان در قضيه دخالت نداشت تا بحال يارو را دار هم زده بود.

يارو يک شکلات می دزدد دستش را قطع می کنند، اينها تمام ارکان کشور را دزديده اند کسی ککش هم نمی گزد

 

قبلی

برگشت

بعدی