ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

 1 .  رسم همسر کشی: مردانی که پای گریز دارند، زنانی که آویخته می شوند                                 جلوه جواهری                                                                  3

2 .        از پناهندگان عراقی و افغانستانی در ایران حمایت کنیم!                                                  بهرام رحمانی                                                                 7

3 . محل ارتکاب جرم؟ خانه!                                                                                              برگردان: لاله حسین پور                                                   10

4 . چاقویها ساخت زنجان                                                                                                   مهناز خزائی                                                                 12

5 . سومین نخست وزیر بحرانزا نخست وزیری ازهاری و تشکیل دولت نظامی                               تهیه: اکرم سلیمانی                                                           13

6 . موانع و فرجام خصوصی‌سازی در ایران                                                                          جمشید اسدی                                                                   18

7 . دولتی ها روشن:  دریای عربی در روزنامه ای با پول ایرانی ها                                              مژگان کردقره چلو                                                           19

8 . مبارزه جناب احمدی نژاد با فامیل بازی در دولت نهم                                                             نگین پوردلیر                                                                 20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour

اکرم سلیمانی                        Akram Solimani  
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد:اکرم سلیمانی

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی