ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

اطلاعیه ها

صدا

مقالات

 

 

 جبهه دمكراتيك مردمى خلق عرب أحواز

در رابطه با تشديد ديكتاتوري اخيرا در أحواز وبازداشت تعداد زيادي از فرزندان خلق عرب

وديگر خلقهاى تحت ستم  در ايران

انسانهاي آزاده ، نيروهاي انقلابي ، خلقهاي تحت ستم در ايران ، بيش از هفتاد و هشت سال است كه خلق ما درزير چكمه هاى شوونيست فارس و مزدوران آنان از ساده ترين حقوق انساني خود محروم بوده و اشكال مختلف مبارزات آزادي خواهي آن به شديدترين شيوه ها سركوب شده است .

انسانهاي آزاده سازمانهاي مدافع حقوق بشر ، هواداران آزادي خلقها ، نظام ارتجاعي جمهوري اسلامي كه با جنبش وسيع آزادي خواهي خلقها از يك طرف و مبارزه زحمتكشان ايران از طرف ديگر مواجه گرديده موج جديدي از سركوب و خفقان را در شهرهاي مختلف احواز وعربهاي ساكن شهرهاي مختلف ايران مثل تهران را آغاز نموده كه تاكنون منجر به دستگيري دهها نفرگرديده كه تاكنون از وضعيت آنان اطلاع دقيقي در دست نيست رزيم واپسگرا و سركوبگر نه تنها تعداد كثيري را بازداشت نموده بلكه زندانيان سابق خلق عرب راممنوع الملاقات كرده و آنان را از بند چهار مخصوص زندانيان سياسي ( زندان كارون احواز ) به بند بيگانگان كه داراي شرايط سختتري است منتقل كرده مضاف برآن دامنه اختناق خود را بر تمام شئون زندگي خلق ما تشديد نموده كه اعلام ممنوعيت تجمع شبانه وجمع آوري بساطيهاي شبانه ، خاموشي برق وقطع آب در بسياري از مناطق عرب نشين از جمله سياستهاي سركوبگرا نظام به شمار مي رود.

انسانهاي آزاده نيروهاي انقلابي خلقهاي تحت ستم در ايران،كارگران و زحمتكشان سياستهاي سركوبگرانه رزيم در احواز همزمان با تشديد سركوب در ميان ديگر خلقها انجام مي گيرد كه نشان از وحشت جمهوري اسلامي از جنبش رو به توسعه آزادي طلبي و آزادي خواهي ميان خلقهاست، بازداشتهاي وسيع هفته گذشته در آذربايجان براى انتقام از آزاديخواهان مجتمع در قلعة بابك ، كردستان ، بلوچستان و تركمن صحراء نشان بارز ترس رزيم است.

انسانهاي آزده ، سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر ، رهائي خلقها و حق تعيين سرنوشت در ايران حق مسلم و از ساده ترين حقوق شناخته شده انسانهاست كه در ايران از بيش از 60 درصد جمعيت ايران با استفاده از شيوهاي مختلف سركوب و اختناق گرفته شده اين خلقها در طول دهها سال مبارزه و جانفشاني درراه آزادي خود امروز بيش از هر زمان ديگر به صداي شما نيازمندند. ما ضمن محكوم كردن اين أعمال جنايت كارانه نظام جمهورى اسلامى در حق فرزندان خلقهاى قهرمان خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط كليه زندانيا ن سياسي و خاصه زندانيان اخير خلقهاي تحت ستم در ايران هستيم.

 در عين حال جبهه از تمام فرزندان قهرمان خلق عرب وخصوصا هواداران آن در شهرهاى مختلف درخواست مى كند كه با تشديد فعاليتهاى سياسى-فرهنگى  واجتماعى عرصه را بر نظام تنگتر  كرده واجازه ندهيد اين بازداشتها از فعاليتهاى شما بكاهد.

 

پيروز باد مبارزه آزادي خواهانه خلقهاي تحت ستم در ايران

سرنگون باد جمهوري استبدادي جمهوري اسلامي

 

‏‏2003‏‏-‏07‏‏-‏13‏

 

 

برگشت