ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

اطلاعیه و پیام ها

صدا

مقالات

 

 

 

 

 

 

منظمة حقوق الإنسان الأحوازيةAhwazi Human Rights Organization (AHRO)  كميته حقوق بشر اهواز 


 

آقاى على چلداوى يكى از  فعالان سياسى عرب اهواز، در وضع خطرناكى در زندانهاى رژيم ايران بسر ميبرد

 

به:  سازمان عفو بين الملل
به:  كميته دفاع از حقوق بشر واقع در سازمان ملل متحد
به:  كليه سازمانهاى زيربط حقوق بشر

 

در ماه فبريه 2003، نيروهاى امنيتى رژيم ايران آقاى على چلداوى، يكى از فعالان سياسى عرب اهواز وعضو انجمن جمعيت اهواز، را به علت شركت در يك تظاهرات مسالمت آميز براى آزادى ودموكراسى كه در شهر اهواز انجام گرفته بود را باز داشت كردند. وتا هم اكنون در يكى از سياهچالهاى رژيم ومورد شكنجه وآزار بدنى وروحى جهت گرفتن اعتراف، در بند مى باشد. در حاليكه وى ضمن يك گروه سياسى علنى وداراى مجوز رسمى فعاليت مى كرد. واكنون بعلت اينكه نامبرده حق اختيار وكيل مدافع را ندارد، از سرنوشت وى اطلاعى در دست نيست واين امر موجب نگرانى ماست.

 

البته هجوم گسترده نيروهاى امنيتى رژيم ايران جهت بازداشت خلق عرب اهواز در كليه شهرهاى آن از خشونت وبربريت ويژهاى برخوردار است زيرا اين دستگيريها با نوعى سياست نژادپرستانه عرب ستيز همراه است.

همچنين دستگاه  حكومتى رژيم بارها وبارها، فعالان سياسى وفرهيختگان عرب در شهرهاى مختلف سرزمين اهواز  (خوزستان) وحتى مهاجرين به شهرهاى ديگر ايران را جهت بازپرسى وتحقيق فراخواندهاند وآنها را مرعوب ومورد تهديد جدّى قرار داده اند تا بلكه از رسيدن اخبار جرائم واعمال وحشيانه رژيم به مردم اهواز ( خوزستان) جلوگيرى كنند.

 

اتهامات باطل عليه آقاى على چلداوى ودهها تن از بازداشت شدگان اهوازى خطرات بسيارى را در بر دارد. وزندگى آنان را تهديد مى كند. از جمله اين اتهامات همكارى با نماينده گيهاى سياسى خارجى مقيم ايران وجاسوسى عليه مصالح ومنافع كشور وفعاليت براى تغيير رژيم مى باشد.

چنين اتهامات سابقاً ديگر فعالان سياسى ايران زده شده بود. از جمله به عزت الله سحابى وعباس عبدى وديگر نويسندگان ايران.

همانا ادامه سياستهاى سركوبگرانه ونقض حقوق بشر نسبت به ملت عرب اهواز ( خوزستان) وديگر ملتهاى تحت ستم در ايران كه منادى آزادى ودموكراسى هستند، ريشه در نابسامانيهاى موجود در كليه سطوح مختلف دستگاههاى رژيم وعدم استقرار در اوضاع داخلى كشور ايران دارد.

 

ما بنام سازمان حقوق بشر اهواز، از سازمان ملل متحد وسازمان عفو بين الملل وديگر سازمانهاى حقوق بشر خواستار اهتمام بيشتر وتحرك فورى راستاى مسائل حقوق بشر در ايران هستيم تا هرچه زودتر ملت عرب اهواز كه روزانه از ستم وظلم رژيم رنج مى برند نجات يابند. واين نقض حقوق بشر در حق مردم آزاديخواه و عدالتخواه هرگز در عرف بين المللى وعهدنامه هاى حقوق بشر نمى گنجد.

 

همانا مردم عرب اهواز كه هر روز شاهد ستم نژاد پرستانه از سوى رژيم ايران هستند، امروزه براى نيل به حقوق خود مبارزه مى كند ويكى از خواسته هاى آنان كه عهدنامه حقوق بشر بدان تصريح نموده اين است:

" همانا يكى از حقوق ومطالبات كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر گنجانده شده، حق برخوردارى از آداب ورسوم نژادى وفرهنگى وآداب ويژه آن قوم ومحافظت از آن آداب ورسوم وجلوگيرى از نسل گشى وحقوق مربوط به اديان وزبانها وارگانهاى آموزشى، حق مالكيت اراضى ومواد طبيعى يا تسلط بر آنها واستفاده از آنها وحمايت از منابع اقتصادى ومحيط زيست به سود ساكنين اصلى آن سرزمين بموجب قوانين بين المللى".

 

بنام سازمان حقوق بشر اهواز از دستگاههاى رژيم ايران خواهان دست كشيدن از سياستهاى وحشيانه نسبت به ملت عرب اهواز ودادن حق اختيار وكيل به بازداشت شدگان سياسى براى دفاع از خود وآزادى فورى آنها هستيم. رژيم ايران بايد خواسته هاى آزاديخواهانه ، دمكراتيك وحق تعين سرنوشت اقليتها در ايران را پاسخ مثبت دهد.

همچنين از سازمان ملل متحد وارگانهاى وابسته به آن وكليه آزاديخواهان وطرفداران حقوق بشر خواستار هميارى وهمكارى معنوى ملتهاى ايران كه خواهان برقرارى عدالت وموكراسى وآزادى بيان وايجاد جامعه مدنى ورهائى از عقب ماندگى وفقر فاحش هستند، مى باشيم واميد داريم نهايت سعى خود را در اين راستا مبذول نمايند.

 

با سپاس وتشكر فراوان

30 جولاى 2003                                                                             كميته حقوق بشر احواز (انگليس)

Ahwazi Human Rights Oraganization (AHRO) UK

E-mail:  ahro_uk@yahoo.com                                           P.O. BOX 17725  LONDON N5 2WP U.K.

 

 

 

 

برگشت