ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

اطلاعیه و پیام ها

صدا

مقالات

 

سازمان حقوق بشر اهواز دستگيرى شاعر اهوازي آقاى باسم حمادى اهل شهر خفاجيه را به شدت محكوم ميكند

تحرك فورى

به: سازمان عفو بين الملل

به: كميته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد

به: كليه سازمانهاى فعال در زمينه حقوق بشر وامور بشر دوستانه

دستگاه حكومتى ايران وارگانهاى سركوبگرش همچنان به هجوم كوركورانه وزهرآگين واعمال تروريستى خود عليه مردم اهواز (خوزستان) ونيروهاى ملىاش بدون توجه به خواسته هاى مردم عرب وديگر مليتها در ايران كه از سياستهاى سركوبگيرانهء رژيم ايران متنفراند وخواستار آزادى ودموكراسى در ايران ورهائى از فقر وحرمان وانواع فساد، هستند ادامه ميدهد.

اين حمله بدنبان حملات قبلى رژيم مى باشد كه اكنون عليه تعداد زيادى از روشنفكران وصاحب نظران مردم عرب در استان اهواز (خوزستان) از جمله نويسندگان وروزنامه نگاران وشعراء وحتى فعالان احزاب وگروهها ودسته جات سياسى اهوازى اعمال مى گردد كه بطور قانونى فعاليت ميكنند.

 

در راستاى اين حملات بيرحمانه وعمليات بازداشت طبق گزارشهاى رسيده از داخل، نيروهاى امنيتى ايران اقدام به ربودن شاعر جوان وسرشناس منطقه خفاجيه آقاى باسم حمادى كردند، كه عضو كانون شعراى خفاجيه مي باشد. در زمانيكه وى در منطقه فلكه ساعت حضور داشت به مدت سه روز بازداشت گرديد وبعد از اينكه كارت شناسائى وى وتعدادى از نشريات واشعار نامبرده را كه حاوى مطالب دفاع از شرافت بشرى ملت عرب اهوازى مي باشد مصادره كردند. نامبرده را شديداً مورد ضرب وشتم وشكنجه جسدى قرار داده بطوريكه وى مدت سه روز جهت درمان در بيمارستان بسترى گرديد. وهم اكنون در خانه بسر ميبرد.

تنها چيزى كه آقاى باسم حمادى از آن لحظه به ياد دارد اين است كه يك خودرو در كنار وى توقف كرده وپس از اينكه يكى از سرنشينان خودرو بوسيله استنشاق ماده مخدر مشكوكى او را بيهوش كرده وبه حالت اغماء در آورد به كمك مردم به بيمارستان منتقل شد. آقاى باسم حمادى همچنان از نوعى بيهوشى رنج ميبرد.

علت اين حملات ودستگيرها بدنبان جريان انتخابات شهرداريها ( شوراها ) ميباشد كه طى آن مردم منطقه اهواز (خوزستان) توانستند به پيروزى قاطع نائل شوند واكثريت آراء را در حوزه هاى انتخاباتى مناطق اهواز (خوزستان) به خود اختصاس دهند همچنين ناشى از رشد فزايندهء آگاهى وبينش قومى آنان جهت برپائى فعاليتهاى مختلف در چهار چوب قانون اساسى ومطالبهء تطبيق مادهء 15 قانون اساسى ميباشد كه تأكيد مي كند:

" بكار گيرى لغات وزبانهاى محلى وقومى در روزنامه ها ورسانه هاى خبرى وتدريس آداب ورسوم محلى وقومى در كنار زبان فارسى در كليه مدارس " وهمچنين مادهء 19 قانون اساسى كه تأكيد مى كند:

" كليه افراد مردم ايران از هر قوم وزبان از كليه حقوق مساوى بهره مى برند وهيچ گونه مزيت وبرترى به لحاظ زبان ورنگ وديگر اشياء نسبت به هم ندارند".

 

اما جناح تندروى مذهبى وهمچنين جناح راست ناسيوناليست فارس در ايران تطبيق اين دو ماده از مواد قانون اساسى را ناديده گرفته اند وهمچنان به خط مشى وسياست نژادپرستانه شان عليه مليت هاى غير فارس در ايران ادامه مي دهند واين نكته را فراموش كرده اند كه ادامهء اين خط مشى وسياست باعث بغرنج شدن اوضاع وعدم برقرارى آرامش وامنيت اجتماعى در ايران خواهد شد.

 

ما ضمن محكوميت شديد اين عمل غير قانونى، ناجوانمردانه وكينه ورزانه عليه توده هاى خلق عرب اهواز وروشنفكران، ادبيان، شعرا، نويسندگان وروزنامه نگاران وهمچنين فعالات سياسى كه در راه آزادى، دموكراسى وزندگى شرافتمندانه مبارزه مى كنند، رژيم ايران را مسئول مستقيم اقدامات غير قانونى عليه ملت خود مى دانيم واز كليهء كميته ها وسازمانهاى بين المللى فعال در زمينهء حقوق بشر مى خواهيم ضمن محكوميت اين اقدام، دست به رسوايى رژيم ايران در كليه محافل بين المللى بزنند. واقدامات لازمه را جهت حمايت از خلق عرب اهواز اتخاذ نمايند. زيرا ملت ما از حقوق مشروع خود در چهار چوب قوانين بين المللى دفاع مي كند.

كما اينكه از سازمانهاى بين المللى مى خواهيم به منظور متوقف ساختن روند دستگيرهاى ظالمانه، اعمال شكنجه وتجاوزات غير قانونى عليه توده هاى ملتمان  وديگر ملتها در ايران دست به اقدامات فورى ولازمه بزنند وخواستار آزادى فورى كليه بازداشت شدگان سياسى هستيم.

 

با سپاس وتشكر فراوان

 

30 جولاى 2003                                                                             كميته حقوق بشر احواز (انگليس)

Ahwazi Human Rights Oraganization (AHRO) UK

E-mail:  ahro_uk@yahoo.com                                           P.O. BOX 17725  LONDON N5 2WP U.K.

 

 

 

 

برگشت