ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


مقالات

سید ابراهیم نبوی

مسئله ملی و فدرالیسم

حقوق بشر و میثاق های آن

ملاحسنی

 

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷


 

حسن شریعتمداری
 

۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳

خلاصه: شيرين عبادی در اولين کنفرانس مطبوعاتی خود در تهران با انتقاد از تئوریپردازان برخورد تمدنها، نسبت به کسانی که جنگافروزی را نظريه پردازی میکنند، انتقاد کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، شيرين عبادی، برندهی جايزهی صلح نوبل که شب گذشته به ايران بازگشت، ساعت ۱۰ صبح امروز (چهارشنبه) در يک کنفرانس مطبوعاتی در محل کانون مدافعان حقوق بشر، گفت: از اينکه اين قطرهی کوچک از دريای خروشان عدالتخواهی مردم ايران را سپاس نهاديد و لطف کرديد تبريک گفتيد، سپاسگزارم.

دوستان گرامی

از آنجائی که در بحث حول مسائل اقوام و اقليتها برای معتقدين به دموکراسی بيش از هر چيز اطلاع از مصوبات سازمان ملل در اين مورد ضروری بنظر ميايد لازم دانستم که قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ سازمان ملل را ترجمه نمايم تا صاحب نظران با توجه به آن مباحث خود را تنظيم نمايند.


۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳


مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛

با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد

و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون در

نظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛

وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هر

انسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ؛

با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر سازمان ملل متحد و در اعلاميه

جهانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي

کنوانسيون بين المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسيون بين المللی

حقوق مدنی وسياسی کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و

فرهنگی اعلاميه امحاء همه انواع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقيده و

مذهب و کنوانسيون حقوق کودکان و همچنين ديگر راهکارهای مربوطه

بين المللی که در سطح جهانی و يا منطقه يی و يا بين هر يک از کشور های

عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد گرديده است ؛

وبا توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی

بر حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی دينی و زبانی ؛

با ملاحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام اديان و

زبانهای اقليت ها منجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر

ميبرند ميشود ؛

با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتهای ملی

نژادی مذهبی و زبانی يکی از شرايط لازم پيشرفت اجتماعی و بطور عام و

در چهارچوب يک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و

همکاری ساکنين آن کشورها ميباشد؛

با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقليتها بعهده دارد ؛

با يادآوری کاريکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کميسيون

حقوق بشر زير کميسيون جلوگيری از ستم به اقليتها و حفظ آنان و ضميمه های

الحاقی کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر و ديگر ساز و کارهای مناسب

اعلاميه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پيشبرد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادی

و مذهبی و زبانی بايد انجام گيرد ؛

با تکيه بر کار های مهمی که بوسيله حکومتها و موسسات غير وابسته به حکومتها

برای حفظ اقليتها و پيشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی و نژادی

مذهبی و زبانی بايد انجام پذيرد ؛

با برسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان به کارآيی تمهيدات پيشبرد خقوق

بشر بين المللی در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی و نزادی مذهبی و زبانی ؛

اين بيانيه را در حقوق افراد اقليتهای ملی يا نزادی دينی و زبانی اعلام ميدارد:

ماده ۱

۱. ملل عضو موجوديت و هويت اقليتهای ملی و قومي فرهنگی مذهبی و زبانی

را در محدوده مرزهای اين اقليتها حفظ و شرايط حمايت از حفظ هويت آنانرا

فراهم خواهند نمود.

۲. ملل متبوع کليه تمهيدات لازم قانونی و تصميمات ضروری را در جهت نيل به اين

هدف اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۲

۱. افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده

ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هرنوع اعمال

تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و

مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند.

۲. افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی

اقتصادياجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند .

۳. افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در

سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکننددر

تصميمات (تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.

۴. افراد متعلق به اقليتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی

نمايند.

۵. افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بدون هيچ تبعيض و اجحافی تماسهای آزادانه و

صلح آميز خود رابا اعضاء ديگر گروه خود و با افراد ديگری که به اقليت آنان تعلق

دارند برقرار نموده وادامه دهندو هم چنين با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی

قومی ويا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.

ماده ۳

۱. افراد متعلق به اقليتها منفردا يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتماع ميتوانند بدون

هيجگونه اعمال تبعيض و اجحاف کليه حقوق خود راو منجمله آنچه که در اين بيانيه

اعلام شده است اعمال نمايند.

۲. اعمال ويا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اين بيانيه دارای هيچ نتيجه منفی برای

افراد متعلق به اقليتها نمی باشد.

ماده۴

۱.ملل متبوع کليه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمينان افراد متعلق به

اقليتها در تامين به اعمال موثر حقوق انسانی و آزاديهای اساسی آنان و برابری در مقابل

قانون بدون هيچگونه اجحاف و تبعيض اعمال خواهند داشت .

۲.ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در

جهت ابراز ويژه گيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال

خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردهای بين المللی

مغايرت داشته باشد .

۳. ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افرادمتعلق به اقليتها

فرصتهای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری

حود داشته باشند ايحاد نمايد.

۴.ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق

در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليتها

وجود دارد اعمال خواهند نمود.

۵.ملل متبوع بايد اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به افليتها در توسعه اقتصادی

و پيشرفت ملی در کشورشان بنمايند .

ماده ۵

۱.سياستها و برنامه های ملی بايد درجهت تحقق بخشيدن به منافع مشروع اشخاص متعلق

به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.

۲.برنامه های تعاون و همکاری بين ايالات بايد در تحقق بخشيدن به منافع مشروع افراد

متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.

ماده ۶

ايالات بايد در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليتها با در نظرگرفتن ديگر مسائل بايددر

زمينه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشويق متقابل و کسب تفاهم و اطمينان در بين آنان

نيز کوشاباشند.

ماده ۷

ملل متبوع بايد در جهت تحقق حقوق مشروحه در اين اعلاميه برای اقليتها کوشاباشند.

ماده ۸

۱.هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعهدات بين المللی ملل متبوع دررابطه با افراد

متعلق به اقليتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در

معاهدات وموافقت نامه های بين المللی پذيرفته اند انجام خواهند داد.

۲.تحقق عملی حقوق مندرج در اين اعلاميه نبايد مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در

اعلاميه جهانی حقوق بشر و آزاديهای اساسی آنان شود .

۳.اقدامات انجام شده بوسيله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده

در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوری تفسير شود که در تخالف با اصل برابری افراد

متخذ از اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار گيرد.

۴.هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان

ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و استقلال

سياسی ملل را خدشه دار نمايد.

ماده ۹

آژانسهای تخصصی و ارگانهای ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج

در اين بيانيه در خيطه صلاخيت های مربوطه خودشان شرکت نمايند.

 

 

 

برگشت