ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

مقالات

1 . جامعه شناسی دین و خرافات                                                                      بخش دوم         جلال ایجادی                                                                     3

2 . قاتلان پاتریس لومومبا قهرمان آفریقا را محاکمه کنید                                                              بر گرفته از نشریه توفان                                                     8

3 . گزارشی از موارد نقض حقوق زنان در ماه دی 1391                                                           میترا کفایت حقیقی                                                             10

4 . چه برسرِ درآمدهایِ نفتی آمده است؟                                                                                  هوشنگ کردستانی                                                            11

5 . درس هائی از سیاهکل                                                                                                    نگارش: اشرف دهقانی                                                      13

6 . رهایش یا حق تعیین سرنوشت-8                                                                                        منوچهر صالحی                                                              17

7 . بشماريد برادران... بشماريد...                                                                                            ستاره  سجتدی                                                               20

در هر ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

 روی جلد: سارا منظری

 پشت جلد: ستاره سجادی

 

برگشت