ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . دور تازهای از سرکوب و قتل سریالی زنان!                                                     تقی رحمانی                    3
2 . نا گفته های هاشمی رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری تنظیم:                           خلیل رئیسی فرد                8
3 . حقوق زنان زیر سایه شوم رژیم اسلامی                                                            حسین رضی                     9
4 . نامه احمد قابل به كميسيون حقوق بشر اسلامی                                                   احمد قابل                          10
4 . سرکوب تجمع زنان و سکوت معنادار برخی محافل                                               برهان دیوارگر                   12
5 . برخورد شديد نيروی انتظامی با دختران                                                              نگین پوردلیر                     13
6 . ساعت پنج، میدان هفت تیر                                                                             کیانوش سنجری                  13
7 . محکومين به اعدام در اهواز تنظیم:                                                                  عمار حسینی                       15
8 . زنان بدون مردان !بررسی وضعيت ومشکلات زنان سرپرست خانوار                       سیما پژوهی                        16
9 . به حمايت از زندانيان سياسی برخيزيم                                                               ناصر شوریده                       17
10 . در بازداشتگاه های ایران به زنان تجاوز جنسی می کنند                                      میلاد مهابادی پور                 18
11 . دولت و ملت                                                                                             محمد علی مقامی                   19
12 خبرگان و شاید انتخاب مجدد خامنه ای ضد بشر                                                  اسماعیل عنایت اصل               19
11 . رابطه با آمريکا                                                                                        الهه آریانپور                         20

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت