ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . حزب الله لبنان بنام عرب، بکام عجم                                                 امیرفرشاد ابراهیمی                                 3
2 . پرونده هسته ای و جنگ توپخانه ای                                                 مرجان افتخاری                                       6
3 . جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی                                               حسین تهجدی                                           7
4 . بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با تهاجم و تجاوز وحشیانه ...     مجامع اسلامی ایرانیان                              11
4 . خلع سلاح ايران                                                                         خلیل رئیسی فرد                                        13
5 . نگاهی به عدالت!؟ اسلامی                                                           عمار حسینی                                            14
6 . اکبر بزرگه آمد، اکبر کوچيکه رفت!                بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان             14
7 . ستیز ملايان با علوم و جنبش دانشجویی                                          محمد علی مقامی                                       15
8 . گزارش های تکان دهنده از شهرهای کردستان                                  خلیل رئیسی فرد                                         16
9 . زمين مقابل ايستگاه متروى تهران در توپخانه دهان باز كرد                 الهه آریانپور                                             16
10. اندر حکایت فاشیسم                                                                   مسعود مجیری                                           17
11. هيجدهم تیر تاوان سنگین دفاع از جنبش اصلاحات                            امیر اسدیان                                              18
12. برگزیده ای از بـزرگـداشـت های جهـانی سـازمان ملـل                       تنظیم: صـادق فیـروزمنـد                               19
13. چند نتیجه گیری از جنگ اسرائیل و لبنان                                        سید ابراهیم نبوی                                        19
14. نيروی انتظامی (!؟) در مصلی تهران نمايشگاه پوشش اسلامی ...        الهه آریانپور                                             20

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت