ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال هفتم شماره 115 دی ماه 1385 ژانویه 2007 تکشماره 2

 

ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.

اين شعر کانديداي شعر برگزيده سال 2005 شده بود که توسط يک بچه آفريقايي نوشته شده و استدلال شگفت انگيزي داره لطفاً با دقت بخوانید:

من سیاه،

وقتي به دنيا ميام، سياهم،

وقتي بزرگ ميشم، سياهم،

وقتي ميرم زير آفتاب، سياهم،

وقتي مي ترسم، سياهم،

وقتي مريض ميشم، سياهم،

وقتي مي ميرم، هنوزم سياهم...

 

و تو،آدم سفيد،

وقتي به دنيا مياي، صورتي اي،

وقتي بزرگ ميشي، سفيدي،

وقتي ميري زير آفتاب، قرمزي،

وقتي سردت ميشه، آبي اي،

وقتي مي ترسي، زردي،

وقتي مريض ميشي، سبزي،

وقتي مي ميري، خاکستري اي...

 

و تو به من ميگي رنگين پوست

 

 

برگشت

بعدی