ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . آسيب شناسی زندان تا اعدام کودکان نویسنده:                                                               علی طایفی                   3
2 . بوی گند عفونت!                                                                                                     صدیقه جعفری               5
3 . نامه سرگشاده فرزاد کمانگر                                                                                     فرزاد کمانگر                7
4 . این هم نشانه هائی از دیوانگی یک رئیس جمهور                                                          مهناز خزائی                  8
5 . فریاد علیه بیداد                                                                                                      صدیقه جعفری                9
6 . بازشناسی مبانی فكری انجمن حجتیه پژوهشگر:                                                            مرتضی فیروزآبادی        10
7 . تناقض گويي فعالان حقوق بشر ايران در مواجهه با حركت ملي آذربايجان                            مرتضی یورد سئور         17
8 . (طنز) برای 18 تیر ببخشید بی زحمت ما را به یک دانشگاهی بفرستید که کوی نداشته باشد !                                     18
9 . دولت اسلامی و تحمیق مردم بروایت تصویر                                                                  مژگان کردقره چلو          19
10 . شعر سیمین بهبهانی در پاسخ احمدی نژاد تهیه:                                                           نگین پوردلیر                 20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مهناز خزائی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت