ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

گفتاري پيرامون نام بهرین

بهرين (سرزمين خوب)  آیا بهرین نامی ایرانی است یا عربی؟

تنظیم: الهه آریانپور

بهرين که روزگاری استان چهاردهم ميهن گرامی مان شناخته می شد،در منطقه خاور ميانه و جنوب خليج فارس واقع شده است.از  سمت راست با فاصله ٢٧ کيلومتر با امير نشين قطر  در سمت مغرب با فاصله٢٤ کيلومتر با کشور عربستان و در شمال با فاصله ٣٦١ کيلومتر با ايران فاصله دارد در واقع بندر بوشهر نزديک ترين شهر ايران به بهرين مي باشد دارای ١٦١ کيلومتر خط ساحلی ٢٦ / ٦٩٥ کيلومتر مربع وسعت ميباشد که از چندین جزيره کوچک تشکيل کرديده است که بزرگترين اين جزاير بهرين نام دارد که منامه پايتخت بهرين در آن واقع شده است بر طبق  سرشماری سال ٢٠٠٠ ميلادی داراي جمعيتی بالغ بر١٣٧, ٦٣٤ نفر ميباشد بهرين از نظر وسعت و جمعيت کوچکترين کشور حاشيه خليج فارس محسوب ميشود .

 

 

با ظهور امپراتوری قدرتمند هخامنشی  از ٥٣٨قبل از ميلاد که اقتدار ايران بر سراسر خليج فارس و جزاير آن تثبيت شد همواره خليج فارس و جزاير شمالی و جنوبی آب بخشی از خاک ايران به شمار ميرفت و به تبع آن بهرين نيز بخشی از قلمرو ايران بود در روزگار امپراتوری اشکانيان بهرين به عنوان شهر بازرگانی و بار انداز  اشکانيان محسوب می شد همچنين در دوره ساسانيان بهرين به عنوان بخشی از خاک ايران زير نظر دربار نيرومند ساسانی اداره ميشددر آن روزگار (دوره اشکانيان) عربها جملگی در ناحيه حجاز بادیه و يمن ساکن بودند و مهاجرت آنها به ناحيه بهرين به دليل کمی آذوقه و شرايط دشوار زندگی در باديه بود عرب در جستجوی غذا و آذوقه هنگامی که به ناحيه هجر بهرين رسيدند  با ممانعت اهالی آنجا رو بروشدند که در نهايت با زد و خورد و جنگ در آن ناحيه ساکن شدند

ورود اعراب به ناحيه بهرين طی دوره های ديگر ادامه داشت از جمله طايفه ای از اعراب به نامه اعراب بنی عتبه که بيش از ٤٠٠٠ خانوار از عربستان بودند در سال ١٧٩٢ ميلادی به بهرين مهاجرت کردند،اينگونه مهاجرت ها باعث ازدياد جمعيت عرب نشين بهرين گرديد چنانکه امروزاکثريت بهرين را اعراب تشکیل می دهد وايرانيان در جايگاه دوم جمعيتی قرار دارند. هر چند که بايد افزود که بهرينيان ايرانی الاصل بسيار بيشتر از آمار فعلی هستند چرا که آمار فعلی تنها شامل ايرانیانی ميشود که  هنوز هويت ايرانی خود را حفظ کرده اند و چه بسا بسيار ايرانيانی که تبعه يا (جنسيه بهرينی) را پس از تحولات دههای اخير و بنا به دستور امير بهرين دريافت کرده اند .فارسی زبانان در بهرين هنوز هم بخش مهمی از جمعيت اين کشور محسوب ميشوند

بهرين پيش از ظهور اسلام و يورش تازيان به ميهن مسکن قبايل ايرانی  بود و همواره بخشی از خاک ايران محسوب می گرديد در آن روزگاران آنگونه که گفته شده حاکمی ايرانی به نامه سی بخت اداره امور بهرين را به عهده داشته ناحيه بهرين در آن روزگار شامل سرزمينی که از طرف جنوب بصره تا مرز عمان ادامه داشت است بود در سرزمين بهرين اعرابی از قبايل عبدالقيس بکربن وائل و بنی تميم ساکن بودند هنگام ظهور اسلام مردم بهرين را زرتشتيان يهوديان و مسيحيان  و اندکی از اعراب تشکيل ميدادند در روزگار ساسانيان و پس از مرگ خسرو پرويز  در سال٧هجرت برابر با ٦٢٨ ميلادی منذربن ساوی از طايفه عبدالقيس ( که شخصی مسيحی و از اتباﺀ ايران بود)از طرف دربار ساسانی مسئوليت حکمرانی بهرين را بر عهده داشت و بهرين بخشی از خاک ايران بود پيامبر اسلام پس از مرگ خسرو پرويز منظر را به دين اسلام دعوت کرد.

منذر اسلام را پذيرفت و قبول کرد که ذکوﺓ يا جزيه بپردازد، اما پس از مدتی مردم بهرين طغيان کردند و از اسلام برگشتند و به دين سابق خود بازگشتند.

 اين کشمکش ها ادامه يافت تا سال هشتم هجری که پيامبر اسلام ، دوباره شخصی به نامه علاﺀ بن حضرمی را مسئول دعوت مردم بهرين به اسلام کرد برخی از اعراب ساکن بهرين همچنين ايرانیان اسلام را پذيرفتند ولی عده زيادی تنها به دادن جزيه اکتفا کردن و در دين زرتشتی يهودی و مسيحی باقی ماندند پس از مرگ پيامبر اسلام و در زمان خلافت ابوبکر بار ديگر مردم بهرين که به زور اسلام آورده بودند شورش کردند و به دين خود بازگشتند.

بنابر اين علاﺀ ابن حضرمی بار  ديگر به اين منطقه لشکر کشيد ، هرچند با مقاومت سر سخت  مردم بهرين رو به رو شد اما در نهايت همه منطقه را به تصرف در آورد و نهايتاً بار ديگر آئين اسلام با زور  شمشیر در اين منطقه بر قرار شد بهرين را بايد نخستين بخش از خاک ايران بر شمرد که به تصرف تازيان در آمد و اسلام در آن تثبيت شد وشگفتا که بهرین پیش از هجوم دوباره اندیشه تازی ( ١٣٥٧)  آخرین بخش از خاک ایران بود که از پیکر میهن جدا شد

با ظهور اسلام و سقوط امپراتوری ساسانی، آرام آرام سرزمينهای ايرانی زير سلطه تازيان قرار گرفت، هرچند که تازيان امپراتوری ساسانی را منقرض کردند و خاک ايران را تصرف کردند ما از آنجا که شيوه و آئین کشور داری نميدانستند نظام اداری ساسانيان بدون تغيير باقی ماند از اينرو با تصرف ايران حکمران فارس نيز مسئول فرمانروائي بهرين گرديد و ساختار نظام سياسی اداری ساسانيان کم و بيش حفظ شد

 پس از به قدرت رسيدن سلسله عباسيان که با حمايت ايرانيان همراه بود از سال ٧٨٩ ميلادی تا چند دهه بعد حکومت  فارس و توابع آن که بهرين هم بخشی از آن بود به خانواده يحیی برمکی  وزير معروف سلسله عباسی واگذار گرديد .

پس از  آن قرمطيان که يک نهضت ايرانی ضد عربی بود در زمان معتضد عباسی در ٨٩٩ ميلادی بهرين را در اختيار گرفت، و به اقتدار عباسیان  پایان داد پس از قرمطيان ديگر نيروهای ايرانی طی دوره های مختلف حکومت بهرين را به دست گرفتند رواج شيعي گری در بهرين نيز باعث گرديده که ٧٥ درسد مردم امروزی آن شيعه با شند و ٢٥ درسد مابقی اهل تسنن هستند و حکومت نيز بر خلاف اکثريت در دست سنيان می باشد امروزه در بهرين ٢ نژاد ايرانی و عرب با دو مذهب شيعه و سنی در کنار يکديگر زندگی ميکنند

بهرين طی دوره های مختلف از اهميت خاصی بر خوردار بود گذشته از آنکه در روزگار اشکانيان بندر مهمی جهت بار انداز کشتيهای آنان محسوب می شد و از روزگار قديم محل رفت و آمد کشتيهای  بازرگانی بوده جدای از آن ثروت سرشار حاصل از صيد مرواريد همواره بر اهميت بهرين افزوده در دوران استعماری  پس از آنکه شبه قاره هند به عنوان يکی از مستعمرات مهم امپراتوری بريتانيا محسوب  شد موقعيت استراتژيک بهرين به عنوان پل  ارتباطی بين اروپا و آسيا
 

قبلی

برگشت

بعدی