ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 .  کارل مارکس و بحران سرمایه                                                                                  علی امینی نجفی                                                 3

2 .        فرقه گرائی هم چنان خط و نشان می کشد!                                                              تقی روزبه                                                      5

3 . رده بندی جهاني آزادی مطبوعات 2008                                                                       گزارشگران بدون مرز                                       7

4 . جدایی روحانیت و بازار از حاكمیت                                                                             دکتر حسین باقرزاده                                          10

5 . حقوق بشر مبارزه برای دموکراسی                                                                             اکبر صالح زاده فرد                                           11

6 . جنگ "انتخابات"                                                                                                      حامد داهی                                                      13

7 . ایران و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا                                                                      مهناز خزائی                                                   14

8 . آخرين وضعيت زندانيان جنبش زنان كردستان                                                                 اکرم سلیمانی                                                   17

9 . هنر نماینده خدا در زمین ، نگاهی به اشتباهات خالق بشر                                                    اکرم سلبمانی                                                  17

10 .  آواز دلفين ها                                                                                                        تنظیم: مژگان کردقره چلو                                   18

11. جملات قصار مسئولان ( ؟ ) کشور                                                                              نگین پوردلیر                                                  19

11 . ایا احمد شاملو را میشناسید؟                                                                                       نگین پوردلیر                                                  20
 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: اکرم سلیمانی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت