ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید


1 .  رسم همسر کشی: مردانی که پای گریز دارند، زنانی که آویخته می شوند                                 جلوه جواهری                                          3
2 .        از پناهندگان عراقی و افغانستانی در ایران حمایت کنیم!                                                  بهرام رحمانی                                         7
3 . محل ارتکاب جرم؟ خانه!                                                                                              برگردان: لاله حسین پور                            10
4 . چاقویها ساخت زنجان                                                                                                   مهناز خزائی                                          12
5 . سومین نخست وزیر بحرانزا نخست وزیری ازهاری و تشکیل دولت نظامی                                تهیه: اکرم سلیمانی                                   13
6 . موانع و فرجام خصوصی‌سازی در ایران                                                                          جمشید اسدی                                            18
7 . دولتی ها روشن:  دریای عربی در روزنامه ای با پول ایرانی ها                                              مژگان کردقره چلو                                    19
8 . مبارزه جناب احمدی نژاد با فامیل بازی در دولت نهم                                                             نگین پوردلیر                                          20

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: اکرم سلیمانی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت