ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 1 .  بختيار: اسطوره و واقعيت و سوزاندن فرصتی تاريخی (قسمت اول(                                       محمود دلخواسته                                                          3

2 .   گزارشی از مرگ مشکوک زندانيان در زندان های ايران                                                    کميته گزارشگران حقوق بشر                                         7

3 . جنگ خانمانسوز حکومت اسرائیل علیه مردم فلسطین قطع باید گردد؟!                                      بهرام رحمانی                                                             9

4 . من یک معلم می مانم  و تو یک زندانبان                                                                          فرزاد کمانگر                                                             13

5 . بحران سرمایه داری در سال گذشته و تاثیر آن بر زندگی مردم!                                              بهرام رحمانی                                                            14

6 . صهیونیسم می کوبد، جمهوری اسلامی می زند...                                                                لاله حسین پور                                                           17

7 . مجمع تشخيص مصلحت ايران تقديم مي‌كند                                                                         تنظیم: مهناز خزائی                                                     18

8 . نخستين استاد فيزيك زن ايران در آسايشگاه سالمندان                                                            ماه منیر اصانلو                                                         19

9 . باز هم برای تبلیغ، انسانیت، فراموش شد                                                                           اکرم سلیمانی                                                             19

10. آقای خامنهای! برای شهادت و محشور شدن لطفاً اول شما بفرمائید به غزه، بعداً ...                     میرزاآقاعسگری(مانی)                                                20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژگان کردقره چلو

 پشت جلد: میرزاآقاعسگری(مانی)

برگشت