ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . بختيار: اسطوره و واقعيت و سوزاندن فرصتی تاريخی (قسمت دوم)                                        محمود دلخواسته                                           3

2 . فرار مغزها                                                                                                               دکتر داوود نادمی                                         8

3 . زن اگر کتک بخورد به بهشت می رود!؟                                                                          مريم مالك                                                  13

4 . پاشنه آشيل اقتصاد ايران،                                                                                             ژاله وفا                                                     14

5 . نامه تکان دهنده خانواده داغدار دكتر زهرا بنی یعقوب                                                          تهیه: ماه منیر اصانلو                                     16

6 . شاه قبرستان ها را آباد کرد ما آنها را ویران می کنیم                                                            امیرافشین حیدری                                         18

7. تبار صفویان و کیش آنان                                                                                              تهیه: مژگان کردقرچلو                                    19

8 . در اهمیت صدقه و صدقه دادن !؟                                                                                    نگین پوردلیر                                              20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: نگین پوردلیر

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت