ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

عنکبوت، مادر، اقدام به تغذيه فرزندان کوچکش مي کند تا اين که بزرگ مي شوند و مادرشان را مي کشند و مي خورند. از اين مطالب روشن مي شود که نظام اجتماعي و روابط خانوادگي عنکبوت، بر اساس مصالح موقت است، به طوري که هر گاه اين مصالح تمام مي شود، دشمن همديگر مي شوند و برخي، برخي ديگر را مي کشند.اين دشمني شديد فقط بعد از اتمام مصلحت ها جلوه گر مي شود و روابط سست و ضعيف بين افراد خانواده عنکبوت آن را سست ترين خانواده ها در ميان آفريده شدگان مشهور قرار مي دهد.

نویسنده در ادامه به تفسیر واژه اولیا می پردازد و می نویسد: برخي مفسران برآنند که منظور از "اولياء" در اينجا بت هاي ساختگي و بت هاي پليد هستند. ولي با مراجعه به مواردي که واژه "اولياء" در قرآن آمده است در مي يابيم که آيات قرآن در بيست مورد از سي و سه مورد، تصريح کرده که آن اولياء، از زندگان (مثل کافران و...) هستند و هيچ آيه اي از آيات قرآن کريم تصريح نکرده که "اولياء" از بت هاي ساختگي و بت هاي پليد باشند و اين مطلب همسويي معناي "ولايت" است. همانطور که در لغت عرب وارد شده بود، معناي "ولايت" ياري است که اشاره به تدبر، قدرت و انجام کار دارد و "ولي" همان دوستدار، دوست و ياور است و اين کارها و تصرفات از جمادات صادر نمي شود. از طرفي، جهت شباهت، در مثالي که در قرآن زده شده است، به طور جدي واضح مي شود، چون کساني که غير از خدا را دوستان و ياوران خود انتخاب مي کنند فقط براي انجام مصلحت هاي دنيوي است که به چنين انتخابي دست مي زنند و هنگامي که اين مصلحت ها تحقق يافت، يا در دنيا و يا در آخرت دشمن يکديگر مي شوند. همانطور که بيان کرديم، اين روابط موقت و مصالح آني بر عنکبوت و خانواده او منطبق است. از طرف ديگر، بين کساني که غير از خدا را دوستان و ياوران خود انتخاب مي کنند و بين عنکبوت و بيت او (= مسکن او) تفاوت بسيار مي يابيم. از اين جهت که رابطه بين کساني که غير خدا را دوست و ياور مي گيرند رابطه بين زندگان است و آن رابطه محبت و دوستي و ياري گري است و اين مطلب بدان سبب است که معناي "ولايت" (در اولياء) تحقق يابد. اما روابط بين عنکبوت و خانه مادي او (مسکن) رابطه بين موجود زنده و جماد (موجود غير زنده) است؛ پس در اينجا معناي "ولايت" به معني دوستي و ياري گري تحقق نمي يابد، چون جمادات، نيروي تدبر، اعمال قدرت و انجام کار ندارند. در اين آيه يکي از موارد اعجاز علمي قرآن جلوه گر مي شود؛ اين حقايق- از خانواده و حيات عنکبوت ها- جديداً کشف شده که خانواده عنکبوت سست ترين خانواده هاست و قرآن کريم بيش از هزار سال قبل از اکتشاف آن- توسط بشر- به اين حقيقت اشاره کرده است.

با بررسی بیشتر این مثال زنده ویژگی ها، روشها و نحوه عملکرد منافقین بیش از پیش آشکار می شود و نشانه ها و دلایل محمکتری برای شناسایی این دشمن در اختیار قرار می گیرد. ویژگی های دیگری چون تار تنیدن و طعمه را در تار پیچیدن که مصداق بارز در دام توهم انداختن و اسیر کردن طعمه است و  زهر دار بودن که باعث خواب و سپس مرگ طعمه می شود، ایزوله و پنهان بودن و ویژگی همنوع خواری، همگی نمونه هایی است که می توان مصادیق آن را در عملکرد منافقانه برخی جریانها بازیابی نمود.

غده های سرطانی در پیکره نظام

نفاق جریانی است بسیار کهن، به قدمت جریان حق و باطل. گرچه نفاق را می توان یکی از جریانات منشعب و تغذیه کننده از باطل دانست اما ویژگی های خاص آن و تبعات حضور و ضربه های کارایی که بر پیکره هر جامعه ای(اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی) وارد می کند باعث می شود بتوانیم ان را یکی از اصلی ترین شریانهای منشعب شده از قلب تاریکی و باطل در نظر بگیریم.

یافتن مصادیق آن در طول تاریخ کار  مشکلی نیست اما مصداق عینی در نظامی اسلامی و در ساختار و شالوده حکومت دینی، حکومتی که پس از پیامبر و در زمان حضرت علی شکلی تازه یافت را می توان با وضوح بیشتری بررسی کرد. از نگاهی می توان گفت جریان نفاق در اسلام  از مسلمانی خاندان سفیان آغاز شد و در زمان علی(ع)،  پسران او (خاندان معاویه) داعیه داران و تجسمی عینی از این جریان منحوس شدند. در واقع نفاق آنگاه شکل گرفت که کفر خود را در محاصره حقیقت و در معرض نابودی دید و فریبکارانه پذیرفت تا لباس حق بر تن کند و در واقع با نیرنگی کثیف خود را در پناه حق جای داد تا از آسیب حفظ شود و جان بیمقدارش باقی بماند. آنان به شکل غده ای سرطانی در جامعه اسلامی رشد کردند و اگر قاسطین، مارقین و ناکثین را سه دسته از دشمنان نظام اسلامی به رهبری حضرت علی(ع) بدانیم، می بینیم که بیشترین ضربه ها از طرف معاویون بر این پیکره وارد شد و بعدها نیز در طول دوران امامت سایر امامان نیز حضور منافقانه خلفای به اصطلاح اسلامی که خود را به ناحق امیرالمومنین نیز می نامیدند یکی از اصلی ترین موانع برای ایجاد یک حکومت سالم اسلامی به رهبری امامان شد.

اگر نظام اسلامی را همچون پیکری تصور کنیم، آفتها، بیماریها و حملات مختلف درونی و بیرونی آن را تهدید می کند. انواع میکروبها و ویروسها و اشکال مختلفی از بیماریها ممکن است به بخشهای مختلف آسیب وارد نماید اما اگر بخواهیم در تصویر پیکره زنده، مشابهی قابل انطباق برای جریان نفاق بیابیم می توان گفت بیماری سرطان یک نمونه کامل است. بررسی ویژگی های سرطان و سلولهای سرطانی به ما نشان می دهد که چگونه در ان مصداق عینی تاریخی عمروعاصها و یزیدیان سرطان وار در جامعه ریشه دواندند و در مقاطعی پیکره را تا سرحد مرگ بردند.

سرطان بیماری درونی است که گاهی عوامل بیرونی نیز باعث بروز یا تشدید ان می شوند. فرآیند عمومی ان به این شکل است که سلولهای خود بدن در اثر عوامل معلوم(اشعه ها، برخی ویروسها و باکتریها) یا عوامل ناشناخته به شکل بنیادین (تغیید در ژنها) دچار تغییرات اساسی می شود و ویژگی هایی پیدا می کند که با سلولهای سالم و طبیعی بسیار متفاوت است. تکثیر گسترده، از دست دادن توانمندیهای مفید و تخصصی، استفاده از منابع بدن برای تکثیر و رشد، پنهان شدن از دید دستگاه ایمنی  و رشد پنهان برخی از ویزگی های سلول سرطانی شده است.در برخی انواع سرطانها، سلولهای سرطانی خود را سلولهایی سالم و حتی اصلاحگر نشان میدهند و با همین شیوه دستگاه ایمنی بدن را فریب می دهند.[1]  می توان گفت از دیدگاهی، منافقین نیز سلولهای سرطانی جامعه اند که کم و بیش دارای همین ویژگی ها هستند. به طور مثال آنان درون خود جامعه هستند و یکی از اعضا محسوب می شوند. در ظاهر هم رنگ جماعتند و در جامعه حضور دارند. به دلایل معلوم یا پنهان، دیدگاه، ایدئولوژی و عقاید و روش عملکردشان با جریان سالم پیکره نظام همخوانی ندارد اما طرح آشکار این مخالفت و تناقض نیز مانع ادامه حیاتشان خواهد شد. به هر حال آنان از بنیان دارای تفاوت و تعارض هستند همانطور که در مثال سرطان به ژنها اشاره شد در موضوع منافقان در جامعه اسلامی در زمان ائمه نیز می توان به تضادهای بنیادین عقیدتی معاویون اشاره کرد.

به جز ویژگی های عمومی یکی از ویژگی های خاص سلولهای سرطانی که مجموع آنها تبدیل به یک غده سرطانی می شود تغذیه و در واقع سواستفاده از منابع و امکانات بدن است. در واقع همین سواستفاده خود باعث شدیدترین آسیبها به بدن و در نهایت مرگ آن می شود. در ادامه به بررسی انواع روشهای منافقین در زمان ائمه می پردازیم که خود نشان دهنده میزان خطر غده های سرطانی نفاق در جامعه خواهد بود.

سرطان نفاق، عوارض وآسیبها

همانطور که سلولهای سرطانی در هر جایی یافت می شوند یا به هر نقطه از بدن اعم از مغز، خون و سایر دستگاهها و اعضا حمله می کنند و از منابع و امکانات حیاتی آن بهره برداری می کنند، منافقان

[1] و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید، گویند تنها ما اصلاح گرانیم.-بقره-11

قبلی

برگشت

بعدی