ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

مقالات

1 . نود و یک آرزو برای سال نود و یک!                                                                           محمد نوری زاد                                        3

2 . سخنرانی کریم عبدیان در اجلاس نقض حقوق بشر و ...                                                      کریم عیدیان                                             6

3 . سخنرانی فاخته زمانی در نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر                                            فاخته زمانی                                              8

4 . نگاهی به موقعیت زنان در ایران و خاورمیانه                                                                 آزاده دواچی                                               10

5 . روز جهانی زن؛ پیوندهای جنبش زنان ایران در داخل و خارج                                            میترا شجاعی                                              15

6 . دردسرهای رای تهرانی ها و آمار ساختگی مسئولان                                                        کلمه_ گروه سیاسی                                      17

7 . خشونت و تبعیض علیه زنان                                                                                      مینو مهرفومنی                                            19

8 . جدیدترین ها برای خنده شما، توسط مسئولین جمهوری اسلامی                                           مهسا سلطانی                                                20

در هر 2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

 روی جلد: مهسا سلطانی

 پشت جلد: مهسا سلطانی

 

برگشت