ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید آزادگی

نیشگونه

ملا حسنی

بایگانی 

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . من از بم زلزله زده میایم                       تهیه: محمدامین قیدی         3

 2 . ملت ایران ! آقای رئیس جمهور !            انصافعلی هدایت               8

 3 . تفاوت مردم ایران و گرجستان                 سید ابراهیم نبوی              13

 4 . هردم از این باغ بری می رسد ...             اقدس جوادپور                  13

 5 . کلامی هم از مادر عروس                      محمد امین قیدی               14

 6 .  وضعیت زنان در میان اعراب ایرانی        تهیه: آرمین تهرانی           14

 7 . معضل فساد مالی در ایران                     مازیار کریمی                   15

 8 . طرح منع شکنجه در مجلس!!!                کیواندخت قهاری               16

 9 . دو افشاگری از امیر فرشاد ابراهیمی                                            17

 10 . یک موفقیت برای پناهجویان ایرانی        شورای اعتصاب سوئیس    19

 

لیست صفحات

 

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

برگشت