ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

بایکانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال ششم شماره 87 شهریور ماه 1384  سپتامبر 2005 تکشماره 2

 ولایت فقیه همچون طالبان دشمن تاریخ انسان

 

 

با ساختن سد سيوند و آغاز مرحله آب گيری آن، دشت باستانی پاسارگاد (دشت مرغاب) نخستین مرکز  تمدن ایرانیان را به زیر آب می برد

 

 

 

برگشت

بعدی