ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات        

1 . جامعه شناسی دین و خرافات                                                                      بخش دوم         جلال ایجادی                                                                     3

2 . قاتلان پاتریس لومومبا قهرمان آفریقا را محاکمه کنید                                                              بر گرفته از نشریه توفان                                                     8

3 . گزارشی از موارد نقض حقوق زنان در ماه دی 1391                                                           میترا کفایت حقیقی                                                             10

4 . چه برسرِ درآمدهایِ نفتی آمده است؟                                                                                  هوشنگ کردستانی                                                            11

5 . درس هائی از سیاهکل                                                                                                    نگارش: اشرف دهقانی                                                      13

6 . رهایش یا حق تعیین سرنوشت-8                                                                                        منوچهر صالحی                                                              17

7 . بشماريد برادران... بشماريد...                                                                                            ستاره  سجتدی                                                               20

 

در هر2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

   ن. سادات                          N. Sadat

میترا کفایت حقیقی          Mitra Kefayat Haghighi
سارا منظری                  Sara Manzari
 حمید مقدم نیا      Hamid Moghaddamnia
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 163 261 12 57

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: سارا منظری

پشت جلد: ستاره سجادی

قبلی

ببرگشت

بعدی