ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 1 .  چند گفتگو با دكتر شاپور بختيار درباره دوران زمامداريش                                                 تهیه: نگین پوردلیر                                              3

2 . جنگ 8 ساله و کسانی که در کشاندن قشون عراق به حمله به ایران دست داشتند                    نشریه انقلاب اسلامی در هجرت                             10

3 . خاوران را دوست دارم                                                                                                مرجان افتخاری                                                 13

4 . مردم ایران قربانيان بی دفاع                                                                                         حامد داهی                                                        14

5 . چپاول و دزدی آیت اله ، فقر و فلاکت برای کارگر                                                             اکبر صالح زاده فرد                                             16

6 . گفت‌وگو با کیانوش سنجری در سلول انفرادی زمان انگار ایستاده است                                  نشریه گذار                                                       18

7 . تهران دهمین شهر نامطلوب جهان برای سکونت شناخته شد                                                  نگین پوردلیر                                                    20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مهناز خزائی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت