ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

April 2009 Nr. 16760

مدیریت، در عهد ولایت فقیه و در اروپا

 

اروپا: موفقيت مدير بر اساس پيشرفت مجموعه تحت مديريتش سنجيده ميشود

   ايران: موفقيت مدير سنجيده نميشود، خود مدير بودن نشانه موفقيت است

  

   اروپا: مديران بعضی وقتها استعفا ميدهند

   ايران: عشق به خدمت مانع از استعفا ميشود

 

   اروپا: افراد از مشاغل پايين شروع ميکنند و به تدريج ممکن است مدير شوند

   ايران: افراد مدير مادرزادی هستند و اولين شغلشان در بيست سالگی مديريت است

 

   اروپا: برای يک پست مديريت، دنبال مدير ميگردند

   ايران: برای يک فرد، دنبال پست مديريت ميگردند و در صورت لزوم اين پست ساخته ميشود

 

   اروپا: يک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدير شود

   ايران: يک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حاليکه مديرش سه بار عوض شده

 

   اروپا: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مديريت ميکنند

   ايران: اگر بخواهند از کسی هيچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مديريت ميکنند

 

  اروپا: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی ميکند و حتی ممکن است محاکمه شود

   ايران: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدير ميشود و پست مديريت جديد ميگيرد

 

   اروپا: مديران بصورت مستقل استخدام و برکنار ميشوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار ميکنند

   ايران: مديران بصورت مستقل و غيرهماهنگ کار ميکنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار  ميشوند

 

   اروپا: برای استخدام مدير، در روزنامه آگهی ميدهند و با برخی مصاحبه ميکنند

   ايران: برای استخدام مدير، به فرد مورد نظر تلفن ميکنند

 

   اروپا: زمان پايان کار يک مدير و شروع کار مدير بعدی از قبل مشخص است

   ايران: مديران در همان روز حکم مديريت يا برکناريشان را ميگيرند

 

   اروپا: همه ميدانند درآمد قانونی يک مدير زياد است

   ايران: مديران انسانهای ساده زيستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد

 

   اروپا: شما مديرتان را با اسم کوچک صدا ميزنيد

   ايران: شما مديرتان را صدا نميزنيد، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نميدهد

 

   اروپا: برای مديريت، سابقه کار مفيد و لياقت لازم است

   ايران: برای مديريت، مورد اعتماد بودن کفايت ميکند

نگین پوردلیر

قبلی

برگشت

بعدی