ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

April 2010 Nr. 183  

بررسی حق انتخاب برای ایرانیان

 

ایرانیان فقط حق انتخاب زندان، شکنجه و مرگ دارند

ملت هائی که ار حکومتی دموکرات و مردم سالار برخوردارند غیر از تولد و مرگ سایر انتخاب ها حقوق ملی انان محسوب میشود که در نهایت امنیت و آرامش از ان بهره می گیرند

حال اگر حق انتخاب را از انسان بگیریم تبدیل به حیوان میشود، و رژیم حاکم بر ایران افراد جامعه را اینگونه می پسندد و حق هیچگونه انتخابی را از سوی ملت بر نمی تابد .

من بعنوان یک انسان آزاد اندیش این حق را برای خویش طلب میکنم ولی افسوس که در کشور من هیچ فردی را هیج حقی نیست.

انتقاد از مسئولان کشور و دولت و حکومت برابر است با بازداشت و زندان و شکنجه و در مواردی قتل و اعدام. زیرا در کشور دیکتاتور زده و ضد ملی ایران قانون بی قانون و فقط زندان، شکنجه و اعدام حاکم است .

منتقد در هر پست و مقام از هیچ مصونیتی برخوردار نیست وزیر، وکیل، پزشک، استاد، روزنامه نگار، کارمند، خانه دار...

اگر دارای خرد و اندیشه باشی و مسئولین را به چالش کشیده انتقاد کنی، آماده مرگ باش که برای مثال موارد زیر را یاد آوری می کنم:

اگر با مطالعه و تفکر باور دیئی خود را تغییر داده و دیانت دیگری را برگزیدی (مرتد)

اگر در عشق ورزی با دلدار از دریافت اجازه ملایان محرومی (سنگسار)

اگر طالب جدائی دین از دولت هستی (زندان و شکنجه)

اگر خواستار حقوق صنفی خود و همکارانت میباشی (زندان و شکنجه ) چون: معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان و ... 

اگر مواردی از نقض حقوق بشر در سرزمینت را منعکس و منتشر کردی محکوم به اعدام (فرزاد کمانگر)

اگر از برابری حقوق زنان با مردان دفاع میکنی (اقدام علیه امنیت کشور) (جلوه جواهری)

اگردر خارج از مرزهای ایران هم نظر خویش را می نویسی (سلمان رشدی)

اگر به جامعه روحانیت و یا دین انتقادی داری ( ارتداد)

اگر با نگرش آیات عظام همراه نباشی و نظرت را بیان کنی مرتد شناخته می شوی (هاشم آقاجری)

اگر تقاضای حق برابری کرده و در این راه تلاش میکنی ( کمپین یک میلیون امضاء)

اگر وکیل هستی و از بی گناهان دفاع میکئی (سلطانی)

اگر به آرامگاه عزیز اعدام شده خویش میروی (اولیا: منصوری، صارمی، سوداگری)

اگر نسبت به همجنس خود حس عشق و دلبستگی داری (مهدی ندامی)

اگر برای برقراری حقوق بشر و لغو حکم اعدام و سنگسار و شکنجه ودفاع از آزادی ملت مبارزه میکنی (دانشجویان)

اگر در روزنامه ای قلم میزنی و از ازادی اندیشه و بیاان دفاع میکنی (یعقوب میر نهاد)

اگر به پاس فعالیت های ازادیخواهانه حمایت میشوی (پروین اردلان) و در نهایت اگر از به اندک بهانه ای مورد تائید حاکمان نیستی آماده مرگ باش (سعیدی سیرجانی)

اگر برای حق تعیین سرنوشتت تلاش می کنی جاسوس، خائن و ... (آماده مرگ باش)

اگر خواهان آزادی پوشش باشی (سرکوب و شکنجه)

اگر از حق خودت و همشهریانت دفاع کنی محکوم به اعدام (عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار)

میترا ورسائی

قبلی

برگشت

بعدی