ارتباط با ما

پیام و اطلاعیه ها

لینک ها مقالات

بایگانی

 شماره جدید آزادگی 


مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

دانشجو

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

 

 

درباره آزادگی

 

 

سرکوب مستمر و برنامه ریزی شده آزادی بیان و اندیشه در ایران توسط شاهان و حاکمان مذهبی، ما غـربت نشینان را بر آن داشت نشریه ای مستقـل و به دور از حزب، گروه  و جریان های سیاسی ــ اجتماعی پدید آوریم، که به دور از هر گونه سانسور، اندیشه، دیدگاه و رویدادها را به تماشای ذهن فارسی زبانان جهان بنشانیم .

همان گونه که چند الفبای جداگانه  ( آ + ز + ا + د + گ + ی ) با همدستی ، سرمشق آزادگی شده اند.

شاید این کوشش بتواند روزنه های تازه ای فرا راه شناخت، همبستگی و دادخواهی مردم سرزمین چند پاره ایران دیروز بگشاید و بر تجربه مردم سالاری بیافزاید !

بی تردید انتقاد به جا و پشتیبانی یکایک خوانندگان ، این رسانه را پربار می سازد و ما را در گرد آواری و پخش آگاهی، کمک ارزنده می نماید.

خوب است که آزادیخواهان و میهن دوستان دور افتاده از وطن ، دست به دست هم دهند و به اندازه توان ، دادخواهان درون کشور را یاری رسانند.

آزادگی

 

برگشت