ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

 

تاریخ مرموز

تنظیم: الهه مغزی


 

از یک استاد تاریخ بخواهید این حقایق را شرح دهد....اگر بتواند

      

 

آبراهام لینکلن در سال 1846 به سنا را یافت

جان. اف. کندی در سال1946 به سنا راه یافت 

 آبراهام لینکن در سال 1860 به ریاست جمهوری انتخاب شد

جان. اف. کندی در سال 1960 به ریاست جمهوری انتخاب شد

هر دو توجه خاص به حقوق بشر داشتند.

همسر هر دو در زمان زندگی در کاخ سفید فرزندشان را ازدست دادند

 هر دو رئیس جمهور در روز جمعه ترور شدند

تیر به سر هر دو رئیس جمهور اصابت کرد

 حالاواقعاً حیرت آور می شود

اسم منشی لینکلن، کندی بود

اسم منشی کندی، لینکلن بود 

 هر دو توسط جنوبی ها ترور شدند

جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بودند

  اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد در سال 1808 به دنیا آمده بود

لیندن جانسون که جانشین کندی شد در سال 1908 به دنیا آمده بود 

جان ویلکس بوتس که لینکلن را ترور کرد متولد 1839 بود 

لی هاروی اسوالد که کندی را ترور کرد متولد 1939 بود 

 هر دو تروریست دارای نام سه کلمه ای بودند

نام هر دو از 15 کلمه تشکیل شده بود.

 

     

 

حالا محکم روی صندلی بنشینید

لینکلن در تآتری به نام فورد ترور شد

کندی در اتومبیلی به نام لینکلن ساخت کارخانه فورد ترورشد

لینکلن در تآتر ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شد

کندی از داخل یک انبار ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک تآتر مخفی شد

 هر دو تروریست قبل از محاکمه ترور شدند

 

قبلی

برگشت

بعدی