ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

هشتم: بروجردي دستش به بيت المال نمي رسد كه بدون هيچ نظارتي هر كاري دلش خواست با پول مردم بكند ولي خامنه اي كه عنوان ولايت را غصب كرده ساليانه ميلياردها تومان خمس و زكات و فطريه مردم را هم غصب مي كند و به حساب اموال شخصي بر سر سفره جيره خوارانش مي برد.

نهم: خامنه اي با قانوني من در آوردي با كلاه گذاشتن سر شرع با فريب عقل ها و با سوءاستفاده از عرف خود را به مقام نيابت امام زمان منصوب كرده و آن را در بوق و كرنا كرده تا به گوش همه مردم دنيا هم برسد. از اين مقام براي خود تنوري ساخته كه تا ابد از آن نان داغ و تازه سر سفره او و همدستانش مي رود، ولي بروجردي به جرم اينكه به نظر برخي از شاگردانش با امام زمان ارتباط دارد براي هميشه از يك لقمه نان ناچيز خود هم محروم شده است.

دهم: بروجردي قادر نيست كه با دو دست سالمش  زندگي خود را حفظ كند ولي خامنه اي با يك دست سالم و يك دست چلاق سرنوشت شوم همه مردم ايران را ديكته و امضا مي كند چرا كه به مردم خواب و خيال زده تلقين كرده دست خدا از آستين او بيرون آمده و براي همين حق سروري و سالاري بر مردم را دارد.

يازدهم: بروجردي چون حرف و عملش يكي است مجرم است و جايش در زندان است و خامنه اي چون حرف و عملش فاصله نجومي دارد والي اسلام و مسلمين شده است.

دوازدهم: به بروجردي مي گويند دشمن خدا و مردم چون مي گويد دين وسيله شيره مالي سر مردم نيست و خامنه اي كه  با چماق دين دروغينش بر سر مسلمانان مي‌كوبد و با خنجر برتري طلبي اش رگ حيات يهودي ها و زرتشتي ها و بهايي ها را مي برد پدر دلسوز امت است!

سيزدهم: بروجردي بايد تك و تنها در مقابل اتهاماتي كه به او زده اند از خود دفاع كند و خامنه اي سياهي لشگري به نام مجلس و شورا و نوچه هايي تحت عنوان روزنامه و رسانه به راه انداخته تا دست به دست هم خرابكاري ها و عداوت ها و مظالمش به مردم را ماله كشي كنند و از اعتبار امام زمان براي تقديس او خرج كنند.

چهاردهم: خامنه اي چون عنوان رهبر را يدك مي كشد كسي اگر بخواهد سرش روي تنش بماند جرأت ندارد به حساب و كتاب او برسد و آنها هم كه جرأت كردند به طرفه العيني سر به نيست شدند. اما بروجردي براي يك كلمه حرف حق بايد به همه آدم هاي خامنه اي حساب پس بدهد.

 پانزدهم: بروجردي انصار حزب الله  ندارد كه روي سر بدخواهانش خراب شوند ولي خامنه اي انصار مزدور بي خدايي دارد كه به عشق پول حاضرند هر عمل كثيف و پليد و ضد مردمي را برايش انجام دهند.

مردم بينواي ايران حالا خودتان به قضاوت بنشينيد كه خامنه اي پليدتر است يا بروجردي؟ كداميك از اين دونفر ظالم است؟ كداميك دروغگوست؟ كدام يك از اين دو، سال ها مردم را فريب داده؟ كدام يك ثروت عظيم ايران را دو دستي به تروريست ها تحويل مي دهد؟ كدام يك شياد و راهزن و دزد است؟ خامنه اي كه بر اساس اعلام سازمان هاي اطلاعاتي آلمان 82 ميليارد دلار ثروت دارد و مثل يك افعي چند سر روي گنچ هاي ايران خوابيده دزد است يا بروجردي كه همه مي دانند حتي يك اتومبيل شخصي هم ندارد؟ كسي كه مثل خفاش شيره جان مردم را مي مكد پليد است يا آن كه به اندازه يك تار موي خامنه اي هم پول و ثروت به خود نديده؟ چگونه مردم ايران مي‌توانند اين همه دروغ و فريب دستگاه تبليغي خامنه اي را باور مي كنند. دستگاه تبليغي كه يك هدف بيشتر ندارد و آن هم زيبا و دوست داشتني نماياندن مزدوران خامنه اي و تبهكار و فاسد و منحرف نشان دادن مخالفان خامنه اي.

شباهت هاي اين دو روحاني:

اول: هر دو خود را نايب امام زمان مي دانند ولي خامنه اي با در اختيار داشتن بوق هاي تبليغاتي وسيع و گسترده ادعايش را براي همه مردم دنيا جار مي زند و بروجردي هنوز ادعايش از دهانش خارج نشده به جرم فساد و كفر و الحاد روانه زندان مي شود.

دوم: هر دو در حوزه عليمه درس خوانده و عبا و عمامه مي پوشند.

سوم: هر دو مي گويند كه سيد هستند

چهارم: هر دو نفر به مردم مي گويند كه مورد توجه خاص امام زمان هستند اما بروجردي اين حرف ها را غير مستقيم و غيرعمدي به تعداد خيلي كمي از مردم مي گويد و خامنه اي مقام بي رقيب ولايت خود را بي محابا جلوي چشم ميليونها نفر از مردم به نمايش مي گذارد.

پنجم: هر دو داراي القاب دهن پركني مثل ولي امر، نايب بر حق، مقام معظم و ... هستند اما خامنه اي آنها را از عنايات خاصه مزدوران و كيهاني ها دارد و بروجردي از هوادارن و دوستداران بي تقصيرش.

ششم: هر دو نفر با استفاده از هنر تبليغ و كلك هاي روانشانسي توانسته اند مخ مردم را به كار بگيرند منتها اين هنري نيست كه فقط مال اين دو نفر باشد بلكه هنر اختصاصي روحانيت است. آقاي بروجردي هم كه طبعاً مستثني نيست.

هفتم: هر دو نفر در يك چشم بر هم زدن از رتبه حجت الاسلامي به مقام آيت اللهي رسيدند و ديديم كه در مورد خامنه اي بلافاصله بعد از مرگ آقاي خميني توسط همه خبرگزاري هاي جمهوري اسلامي پيشوند نام خامنه اي به آيت الله تغيير كرد، در حالي اين ارتقاي درجه براي بقيه حداقل بيست سال وقت لازم دارد.

هشتم: هر دو نفر به ياري اعوان و انصارشان دين را وسيله و ابزار قدرت طلبي و دنياپرستي و سركيسه كردن مردم كرده اند اما بروجردي با هزار نفر اين كار را كرده و خامنه اي با ميليون ها نفر.

نهم: اين دو نفر و بقيه آنهايي كه مثل اين دو از اعتبار دين خرج مي كنند خوب ها را پاي خودشان مي نويسند و خرابي را به حساب  امام و پيغمبر مي گذارند و پاي اعقاب سيد و سادات خود را وسط مي كشند.

دهم: هر دو نفر آب و نانشان را از جيب دين تهيه مي كنند منتها خامنه اي با يكي دانستن حكومت و دين براي خود حق حاكميت درست كرده و بروجردي با شعار جدايي دين از سياست وعده رستگاري به مردم مي دهد.

يازدهم: هر دو نفر قصد سواري گرفتن از مردم را دارند ولي بروجردي اين قصد را با بازاريابي دعانويسي هايش توسط چند زن عملي كرد و خامنه اي با سركيسه كردن مردم تحت لواي انجام وظيفه ديني و شرعي انجامش مي دهد.

دوازدهم: هر دو نفر خود را متولي املاك بهشت مي دانند و قيمت را هم خودشان تعيين مي كنند. فرقشان اين است كه بروجردي منصف تر است و با مشتري و سود كمتر هم راضي است و خامنه اي برعكس او هم مشتري هايش بيشتر است و هم قيمت هايش بالاتر. البته هيچ كدام سندي براي اين املاك نشان مشتري ها نمي دهند!

سيزدهم: هر دو نفر چيزهايي را پنهان مي كنند ولي بروجردي كه حامي و پشتيباني ندارد مشتش باز مي شود و خامنه اي پشت پرده قدرت ولايت امر چهره پنهان مي كند. كسي جرأت ندارد كه بگويد در خانه خامنه اي اسناد هزاران جنايت و قتل، اسناد خريد سلاح هاي هسته اي و شيميايي و اسناد حمايت از تروريست هاي بين المللي نگهداري مي شود. كسي جرأت ندارد بگويد كه همه القاب و عناوين خامنه اي جعلي است.

كسي جرأت ندارد بگويد ولي امر و نايب صاحب زمان و ولايت فقيه و آيت الله و آيت الله العظمي جزو اختراعات بديع نظام آخوندي است كه فعلاً توسط خامنه اي غصب شده.

چهاردهم: هر دو نفر از مرده اين و آن براي خود اعتبار درست مي كنند با اين فرق كه بروجردي فقط از قبر پدرش مايه مي گذارد و آن را به امامزاده تبديل مي كند و خامنه اي كه در حقه بازي و دغل كاري يد طولائي دارد از قبر جميع امامان و اولياء حقيقي و دروغين خدا براي خودش اعتبار جمع ميكند.

پانزدهم: هر دو نفر از قرآن براي خود نان داني درست كرده اند. بروجردي به اين اندازه كه از روي قرآن براي مردم دعانويسي كند و خامنه اي در اين حد كه به نام قرآن حكومت مي كند و به نام قرآن حكم قتل و قصاص و شكنجه و غارت و دزدي و راهزني و ظلم و زور را صادر مي كند.

قبلی

برگشت

بعدی