ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال یازدهم شماره 198 تیر ماه 1390 یولی 2011 تک شماره 2  

ماده 9  اعلامیه جهانی حقوق بشر

احدي را نميتوان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود.

   

  

 

 

برگشت

بعدی