ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

د) تهيه و ارسال گزارش موضوعات مربوط به اجراي كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن؛

ه) تاسيس و نگهداري پايگاه اطلاعات و انتشار قوانين ملي طرفهاي متعاهد و حقوق بين‌الملل مربوط به حفاظت از درياي خزر؛

و) ايجاد ترتيباب لازم براي تامين كمك‌ها و توصيه‌هاي فني براي اجراي موثر كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن، در صورت تقاضاي هر يك از طرف‌هاي متعاهد؛

ز) اجراي وظايفي كه ممكن است طبق پروتكل‌هاي اين كنوانسيون تعيين شود؛

ح) همكاري مناسب با سازمانها و برنامه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي؛

ي) انجام ساير وظايفي كه ممكن است توسط كنفرانس طرفها تعيين گردد؛

بخش هفتم پروتكلها و ضمايم

ماده 24 تصويب پروتكل‌ها

1- هر يك از طرف‌ها متعاهد مي‌توانند پروتكل‌هايي را براي اين كنوانسيون پيشنهاد نمايند. اين پروتكل‌ها به اتفاق آرا در جلسه‌اي از جلسات اجلاس طرفهاي متعاهد به تصويب خواهد رسيد. چنانچه در متن پروتكل‌ها براي تصويب، روش ديگري ابداع نشده باشد،پس آن كه تمامي طرف‌هاي متعاهد طبق مفاد قانون اساسي خود، آنها را تصويب يا با آنها موافقت نمايند، لازم‌الاجرا خواهد شد. پروتكل‌ها جز لاينفك كنوانسيون خواهند بود.

2- حداقل شش ماه قبل از تشكيل جلسه طرف‌هاي متعاهد براي طرح يا تصويب هر پروتكل، متن آن توسط دبيرخانه به اطلاع طرف‌هاي متعاهد خواهد رسيد .

ماده 25 تصويب ضمائم و اصلاحات

1- ضمائم اين كنوانسيون يا هر يك از پروتكل‌هاي آن جز لاينفك كنوانسيون يا پروتكل مي‌باشد مگر آنكه صريحا روش ديگري پيش‌بيني شده باشد. اشاره به اين كنوانسيون يا پروتكل‌هاي آن در عين حال اشاره به ضمايم مربوطه مي‌باشد. چنين ضمايمي محدود به آيين‌نامه‌ها و موضوعات علمي، فني و اداري خواهد بود.

2- ضمائم اين كنوانسيون يا هر يك از پروتكل‌هاي آن بر طبق آيين‌نامه وضع شده در ماده 24 پيشنهاد و تصويب خواهد شد .

3- پيشنهاد، تصويب و لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه‌هاي ضمايم اين كنوانسيون يا هر يك از پروتكل‌ها تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه جهت پيشنهاد، تصويب و لازم‌الاجرا شدن ضمايم اين كنوانسيون يا ضمايم پروتكل‌ها در نظر گرفته شده است.

4- هر ضميمه يا اصلاحيه آن كه مربوط به اصلاح اين كنوانسيون يا هر يك از پروتكل‌ها باشد ضميمه يا اصلاحيه لازم‌الاجرا نخواهد شد مگر زماني كه اصلاحيه كنوانسيون يا پروتكل مربوطه لازم‌اجرا شود.

بخش هشتم اجرا و قبول ماده 26 اجراي كنوانسيون

1- هر يك از طرفهاي متعاهد براي همكاري در اجراي مفاد اين كنوانسيون در سرزمين خود و تحت اختيار خود، يك مرجع ملي در نظر مي‌گيرد.

2- مفاد اين كنوانسيون تاثيري بر حقوق طرف‌هاي متعاهد به صورت انفرادي يا مشترك در تصويب و اجراي اقدامات صريح تر از آنچه در اين كنوانسين آورده شده است، نخواهد داشت.

ماده 27 گزارشها

هر مرجع ملي گزارش‌هاي مربوط به اقدامات انجام گرفته در خصوص اجراي مفاد اين كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن را در فواصل منظمي كه توسط كنفرانس طرفها تعيين مي‌شود ارايه خواهد نمود. دبيرخانه گزارشهاي رسيده براي تمامي طرفهاي متعاهد منتشر خواهد كرد.

ماده 28 اجرا و قبول

طرف‌هاي متعاهد جهت اطمينان از اجراي مفاد اين كنوانسيون يا پروتكل‌هاي آن، در گسترش خط مشي‌ها همكاري خواهند كرد.

ماده 29 مسووليت و جبران خسارت

هر يك از طرف‌هاي متعاهد با در نظر گرفتن اصول مربوطه و ضوابط حقوق بين‌الملل، متعهد به گسترش قوانين و آيين كار مناسب در ارتباط با مسووليت و جبران خسارات وارده به محيط زيست درياي خزر ناشي از نقض مفاد اين كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن خواهند بود.

ماده 30 حل اختلاف 1ـ در صورت بروز اختلاف بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با اجرا يا تفسير كنوانسيون يا پروتكلهاي آن، طرفهاي كنوانسيون از طريق مذاكره يا ساير روشهاي مسالمت‌آميز به انتخاب خود براي رفع اختلاف اقدام خواهند كرد.

بخش نهم مواد نهايي

ماده 31 امضاء، تصويب، پذيرش، موافقت و الحاق

1ـ كنوانسيون براي امضاي دولتهاي ساحلي خزر از تاريخ 4 نوامبر 2003 تا 3 نوامبر 2004 مفتوح خواهد بود.

2ـ كنوانسيون به تصويب، پذيرش يا موافقت دولتهاي ساحلي خزر خواهد رسيد. كنوانسيون براي الحاق هر يك از دولتهاي ساحلي خزر طبق قوانين ملي آن كشور از تاريخي كه كنوانسيون براي امضا بسته شده، مفتوح خواهد بود.

3- اسناد تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق در نزد امين به امانت گذاشته مي‌شود.

ماده 32 حق شرط

اين كنوانسيون هيچ حق شرطي ندارد.

ماده 33 لازم‌الاجرا شدن

كنوانسيون 90 روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق توسط تمامي دولتهاي ساحلي خزر لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 34 اصلاح كنوانسيون و پروتكلها

1ـ هر يك از طرفهاي متاهدمي‌توانند جهت اصلاح اين كنوانسيون يا هر يك از پروتكلها پيشنهاد دهد. اين اصلاحات بايد در جلسه اجلاس طرفهاي متعاهد از طريق اتفاق آراء به تصويب رسد.

2ـ متن پيشنهادي اصلاحيه كنوانسيون يا هر پروتكلي به دبيرخانه ارائه خواهد شد و دبير خانه حداقل 90 روز قبل از جلسه تصويب اصلاحيه پيشنهاد شده، آن را به اطلاع تمامي طرفهاي متعاهد خواهد رساند. ماده 35 امين كنوانسيون

جمهوري اسلامي ايران وظايف امين را خواهد پذيرفت.

ماده 36 متون معتبر

اين كنوانسيون به زبانهاي فارسي، آذري، روسي، قزاقي، تركمني و انگليسي بوده و تمامي متون داراي اعتبار يكسان مي‌باشند و نزد امين به امانت گذاشته خواهند شد.

در صورت بروز اختلاف در تغيير يا كاربري اين كنوانسيون يا پروتكلهاي آن، متن انگليسي به عنوان متن اصل قلمداد خواهد شد.

ماده 37 در رابطه با مذاكرات وضعيت حقوقي درياي خزر هيچ گونه تفسيري از اين كنوانسيون براي پيش قضاوت در مورد نتايج مذاكرات مربوط به وضعيت نهايي رژيم حقوقي درياي خزر جايز نيست.

 

قبلی

برگشت

بعدی