ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

مشي‌ها در كيفيت اطلاعات، تلاش خواهند نمود. 5- طرف‌هاي متعاهد يك پايگاه اطلاعات متمركز و يك سيستم مديريت اطلاعات را با كاركردي به عنوان مخزن كليه اطلاعات مربوطه، پايه‌اي براي تصميم‌گيري و يك منبع كلي از اطلاعات و آموزش براي متخصصان، مديران و عموم مردم، توسعه خواهند داد.

ماده 20 تحقيق و توسعه

طرف‌هاي متعاهد در هدايت تحقيق و توسعه روش‌هاي موثر براي جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي درياي خزر همكاري خواهند كرد؛ بدين منظور طرف‌هاي متعاهد در تلاش براي راه‌اندازي يا تقويت برنامه‌هاي تحقيقاتي ويژه همكاري خواهند نمود از جمله در:

الف) توسعه روش‌هاي ارزيابي سميت مواد مضر و تحقيق درباره نحوه تاثير آنها بر محيط زيست‌ درياي خزر؛

ب) توسعه و بكارگيري تكنولوژي‌هاي ايمن و بي‌خطر از لحاظ زيست محيطي؛

ج) از بين بردن تدريجي يا جانشين كردن ساير مواد با موادي كه احتمالا باعث آلودگي مي‌شوند؛

د) توسعه روش‌هاي ايمن و بي‌خطر از لحاظ زيست محيطي در انتقال مواد خطرناك؛

ه) توسعه روش‌هاي ايمن و بي‌خطر از لحاظ زيست محيطي در امور مربوط به سازه‌هاي آبي و مهار آب؛

و) ارزيابي خسارات مالي و فيزيكي ناشي از آلودگي‌ها؛

ز) بهبود دانش به رژيم هيدرولوژيكي و پويايي اكوسيستم درياي خزر شامل نوسان سطح دريا و تاثيرات چنين نوساناتي بر اكوسيستم‌هاي ساحلي و دريايي؛

ح) مطالعه ميزان تشعشع و سطوح راديواكتيويته در درياي خزر.

ماده 21 تبادل و دسترسي به اطلاعات

1- طرف‌هاي متعاهد طبق مفاد اين كنوانسيون به طور مستقيم يا از طريق دبيرخانه، به تبادل منظم اطلاعات پايه خواهند پرداخت.

2- طرف‌هاي متعاهد بر طبق مقررات ملي خود و با توجه به مفاد موافقتنامه‌هاي بين‌المللي موجود در ارتباط با دسترسي عموم به اطلاعات زيست‌محيطي، جهت تامين دسترسي عموم به اطلاعات مربوط به شرايط زيست‌محيطي درياي خزر و اقدامات يا برنامه‌هاي انجام شده در جهت جلوگيري، كنترل و كاهش آلودگي اين دريا، تلاش خواهند نمود.

بخش ششم ترتيبات سازماني

ماده 22 اجلاس طرف‌هاي متعاهد

1- اجلاس طرف‌هاي متعاهد بدينوسيله ايجاد مي‌شود.

2-اجلاس طرف‌هاي متعاهد شامل يك نماينده از هر كدام از طرفين متعاهد مي‌باشد كه حق يك راي را دارد و هر نماينده مي‌تواند توسط يك يا چند مشاور همراهي شود.

3- اولين جلسه اجلاس طرف‌هاي متعاهد بايد حداكثر تا دوازده ماه پس تاريخ اجراي اين كنوانسيون تشكيل شود. پس از آن اجلاس طرف‌هاي متعاهد در فواصل منظم، مطابق آنچه كه در اولين جلسه تعيين مي‌شود، برگزار خواهد شد.

4- جلسات اجلاس طرفهاي متعاهد در مواردي كه از نظر اجلاس طرف‌هاي متعاهد ضروري باشد يا براساس درخواست كتبي يكي از طرف‌ها در صورتي كه توسط حداقل دو طرف متعاهد ديگر حمايت شود، برگزار خواهد شد.

5- جلسات اجلاس طرف‌هاي متعاهد مي‌بايست به صورت دوره‌اي و بر اساس نام كشورهاي متعاهد به ترتيب حروف الفباي انگليسي، در هر كشور يا در مكان دبيرخانه برگزار گردد.

6- رياست اجلاس طرف‌هاي متعاهد مي‌بايست به نوبت و بر اساس نام كشورهاي متعاهد به ترتيب حروف الفباي انگليسي به ايشان واگذار گردد. در صورت خالي ماندن مسند رياست، طرف متعاهدي كه رياست اجلاس را بر عهده دارد، مي‌بايست جانشيني را تا پايان دوره رياست آن طرف متعاهد مشخص نمايد.

7- {زبانهاي كاري اجلاس طرفهاي متعاهد انگليسي، فارسي و روسي خواهد بود.}

8- تمامي تصميمات اجلاس طرف‌هاي متعاهد بر اساس اتفاق آرا اتخاذ خواهد شد.

9- اجلاس طرف‌هاي متعاهد در اولين جلسه خود درباره اين موارد تصميم مي‌گيرند:

الف) تاسيس ساير نهادهاي كنوانسيون در صورت لزوم؛

ب) توافق درباره امور مربوط به دبيرخانه دايمي اجلاس، از جمله محل و كاركنان آن؛

ج) مقررات آيين كار و مقررات مالي خود و ارگانهاي فرعي؛

10- وظايف اجلاس طرف‌هاي متعاهد شامل موارد ذيل مي‌باشد:

الف) نظارت بر اجراي كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن؛

ب) نظارت بر محتويات كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن؛

ج) بررسي و تصويب پروتكل‌هاي الحاقي يا هرگونه اصلاحيه به كنوانسيون يا پروتكل‌هاي آن و تصويب و اصلاح ضمايم اين كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن؛

د) دريافت و بررسي گزارش‌هايي كه توسط طرف هاي متعاهد ارايه شده و بررسي و ارزيابي وضعيت محيط زيست دريايي بويژه وضعيت آلودگي و اثرات آن بر اساس گزارش‌هايي كه توسط طرف‌هاي متعاهد و سازمانها صلاحيت‌دار منطقه‌اي يا بين‌المللي تهيه شده؛

ه) بررسي گزارش‌هايي كه توسط دبيرخانه راجع به موضوعات مربوط به اين كنوانسيون تهيه شده؛

و) در صورت لزوم جستجوي خدمات مالي و فني ارگانهاي بين‌المللي مربوطه و نهادهاي علمي براي پيگيري اهداف اين كنوانسيون؛

ز) ايجاد ارگانهاي فرعي براي اجراي كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن در صورتي كه لازم باشد؛

ح) انتخاب دبير اجرايي و ساير پرسنل در صورت نياز، با توجه به عادلانه بودن تعداد نمايندگان طرفهاي متعاهد؛

انجام ساير كارهايي كه براي رسيدن به اهداف كنوانسيون لازم است.  ماده 23 دبيرخانه كنوانسيون

1- دبيرخانه كنوانسيون بدينوسيله ايجاد مي‌شود.

2- دبيرخانه مي‌بايست شامل دبير اجرايي كنوانسيون و پرسنل لازم براي انجام وظايفي كه از اين پس مشخص مي‌گردند، مي‌باشند.

3- دبير اجرايي، رياست امور اداري دبيرخانه كنوانسيون و انجام وظايف مربوطه را كه توسط اجلاس طرف‌هاي متعاهد و بر اساس قوانين اجرايي و مالي مورد تاييد آن تعيين شده، بر عهده خواهد داشت .

4- وظايف دبيرخانه شامل:

الف) ترتيب دادن و فراهم نمودن تداركات جلسات اجلاس طرفهاي متعاهد و ارگانهاي فرعي آن؛

ب) تهيه و ارسال اعلاميه‌ها، گزارشها و ساير اطلاعات دريافت شده به طرفهاي متعاهد؛ ج) بررسي درخواستها و اطلاعات دريافتي از طرف‌هاي متعاهد و مشورت با آنها در خصوص موضوعات مربوط به اجراي كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن؛

 

قبلی

برگشت

بعدی