ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

شکایت احسان نراقی، جهانگیرشادانلو و منوچهر شلالی علیه ایوبونه

شکایت این سه نفر در شعبه هفدهم دادگاه مطبوعات پاریس، رسیدگی شد. این سه نفر در هفت مورد علیه نویسنده کتاب شکایت کرده و جمعاً درخواست مبلغ سیصد و چهل هزار یورو، ضرر و زیان کرده بودند.

یک وکیل فرانسوی به نام دومینیک آتجیان، وکالت احسان نراقی، جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی را به عهده داشت که در جریان برگزاری دادگاه بدوی، روشن شد که حق الوکاله وی برای وکالت احسان نراقی مبلغ پنجاه هزار یورو بوده و برای پرونده جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی هر یک بیست هزار یورو حق الوکاله گرفته است. در جریان رسیدگی به دادخواست، آقای تیری لوی، وکیل آقای ایوبونه، مدارکی به دادگاه ارائه داد که نشان می داد آقای نراقی یک نامه به همراه صورت حساب حق الوکاله وکیل خود، شادانلو و شلالی را به دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی، فرستاده و درخواست کرده که حق الوکاله آقای آتجیان پرداخت شود.

در طول دادگاه، احسان نراقی، جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی، شاکیان پرونده، کوشیدند تا شکایت میان خودشان با ایوبونه و مؤسسه تیمه، ناشر کتاب، را به دعوای میان سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی تبدیل کنند. آنان با عنوان کردن این مطلب، که نویسنده واقعی کتاب ،سازمان مجاهدین و شخصی بنام ابریشمچی از اعضای شورای این سازمان می باشد، گفتند که برخی از این اطلاعات پیش از این که در کتاب درج شود در سایت های اینترنتی پخش شده بود،

دادگاه این اعتراض را نپذیرفت. ایوبونه، پیش از این کتاب، در باره ایران کتاب و مقالاتی نوشته است، او حق دارد که بخشی از اطلاعات سازمان مجاهدین را که به تاًیید وی هم رسیده است در کتاب خود بگنجاند.

 طرفین در دادگاه اول و دادگاه دوم استیناف، هر یک چندین شاهد معرفی کردند که برخی از این شاهدان خود در در دادگاه حضور یافتند و برخی گواهی خود را با نامه فرستاده بودند. در میان شاهدان معرفی شده از طرف احسان نراقی، ابوالحسن بنی صدر و احمد سلامتیان دیده می شدند.

در دادگاه بدوی از هفت مورد دادخواست شاکیان علیه ایوبونه، شکایت جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی بکلی رد شد. در همین دادگاه، پنج مورد از دادخواست احسان نراقی علیه ابو بونه و ناشر کتاب رد شد و تنها دو مورد آن به دادگاه استیناف ارجاع شد. این دو مورد به ترتیب، اتهام شکنجه روانی بر روی زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی توسط احسان نراقی و مورد دیگر معرفی عوامل وابسته به دستگاه های امنیتی ایران به پلیس و دستگاه قضائی فرانسه، برای شهادت علیه مجاهدین در سال 2003، در پی حمله پلیس فرانسه به مقر مجاهدین درحومه پاریس بود.

ایوبونه نوشته بود که شاهدانی که علیه مجاهدین به مقامات قضائی فرانسه معرفی و شهادت داده بودند، از اعضای سابق مجاهدین بودند که با رژیم اسلامی همکاری می کردند و این شهادت ها را زیر سؤال برده بود.

قرار بود که دادگاه استیناف در چهارم ماه نوامبر 2010 در پاریس تشکیل شود ولی به در خواست وکیل احسان نراقی به تاًخیر افتاد، سپس مشخص شد که احسان نراقی آپارتمانی را که بیش از سی و پنج سال پیش در پاریس خریداری کرده و در آن زندگی می کرد فروخته و در تابستان گذشته برای همیشه به ایران رفته است.

از سوی دیگر مشخص شد که یکی دیگر از شاکیان بنام منوچهر شلالی مقیم فرانسه هم در نوروز 1389، برای عمل جراحی قلب به ایران رفته و سپس در گذشته است. البته به گفته دوست نزدیکش جهانگیر شادانلو، وی در جزیره کیش سکته کرده است.

دادگاه دوم استیناف با تاًخیر در ماه مارس 2011 تشکیل شد و در تاریخ بیست و ششم ماه مه 2011، در پاریس راًی خود را صادر کرد. در نتیجه شکایت آقایان جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی برای دومین بار بکلی رد شد.

جهانگیر شادانلو که از شکایت خود به نتیجه نرسیده بود برای سومین بار به دیوان عالی فرانسه شکایت برد، با نگاهی به متن پرونده می توان دریافت که در این دادگاه نیز شانسی نخواهد داشت، هرچند که هزینه های دیوان عالی بسیار سنگین خواهد بود ولی بنظر می رسد که جهانگیر شادانلو هنوز می تواند به پرداخت هزینه های سومین دادگاه نیز روی لطف دفتر رئیس جمهور اسلامی حساب کند.

در دادگاه استیناف، از هفت مورد شکایت احسان نراقی، شش مورد آن نیز دوباره رد شد و تنها موردی که در باره شهادت اعضای سابق مجاهدین علیه این سازمان مطرح شده بود رسیدگی شد و ایوبونه در باره اتهامی که به دستگاه قضائی و پلیس فرانسه زده بود محکوم به پرداخت پانصد یورو جریمه شد.

بنا براین هر چه که آقای ایوبونه در کتاب خود ″ واواک در خدمت آیت الله ها ″ نوشته بود منع قانونی ندارد.

یکی از پیش آمد های جالب در دادگاه استیناف آن بود که، برادر زاده جهانگیر شادانلو در جایگاه شاهدان قرار گرفت و اتهام همکاری عموی خود با دستگاه های امنیتی رژیم را تاًیید کرد. رخداد جالب دیگر پخش نوار صدای احسان نراقی در باره همکاریش با رژیم اسلامی بود.

با پایان گرفتن این دادگاه، تنها یک راه در پیش عوامل مزدور جمهوری اسلامی باقی می ماند و آن دنبال کردن شکایت خود در دیوان عالی کشور فرانسه است، ولی هزینه های بیشتری را برای اربابانشان در تهران رقم خواهد زد.

لازم به توضیح است که چهار سال پیش در سال 2007، فرامرز دادرس، که از دوستان ایوبونه می باشد،

در گفتگویی بطور رسمی چند نفر از عوامل رژیم اسلامی را در فرانسه افشا کرده بود، یکی از آنان که نام اصلی او عباس عقبائی فر می باشد و خود را فرزند صیغه ای وثوق الدوله قاجار معرفی می کند و در پوشش نام های مختلف دیگری به مزدوری برای رژیم اسلامی روزگار می گذراند،

از فرامرزدادرس به شعبه هفدهم دادگاه مطبوعات پاریس شکایت کرد و جالب است که همین آقای دومینیک آتجیان که گفته شد حق الوکاله اش از دفتر محمود احمدی نژاد پرداخت می شود وکالت عباس عقبائی فر، را به عهده داشت، آن دادگاه برای رژیم، بیش از دویست هزار یورو هزینه در بر داشت و در دیوان عالی کشور فرانسه رسیدگی شد،

در سپتامبر 2009، دیوان عالی فرانسه ، نیز به نفع فرامرز دادرس، راًی داد و شاکی و همدستانش نتیجه ای نگرفتند و یک بار دیگر رژیم را سرافکنده کردند.

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

قبلی

برگشت

بعدی