ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 
 

آمار انتخابات 28 سال گذشته در جمهوری اسلامی در يک نگاه

تنظیم: خلیل رئیسی فرد

همه پرسی تغيير رژيم

دهم و يازدهم فروردين ۱۳۵۸،تعداد واجدان شرايط  ۳۹۱/۸۵۷/ ۲۰ و تعداد شرکت کنندگان ۱۰۸/۴۴۰/۲۰ و ميزان مشارکت؛ ۹۸ درصد

خبرگان بررسی نهايی قانون اساسی

دوازدهم مرداد ۱۳۵۸،تعداد واجدان شرايط ۳۹۱/۸۵۷/۲۰، تعداد شرکت کنندگان ۹۳۲/۷۸۴/   ۱۰ نفر، ميزان مشارکت ؛۵۱.۷۱ درصد

همه پرسی تاييد قانون اساسی

يازدهم و دوازدهم ۱۳۵۸،تعداد واجدان شرايط  ۳۹۱/۸۵۷/۲۰ ، تعداد شرکت کنندگان ۱۴۲/۶۹۰/۱۵ نفر ، و ميزان مشارکت؛ ۲۳/۷۵

اولين رياست جمهوری

پنجم بهمن ۱۳۵۸،تعداد واجدان شراط   ۶۴۳/۹۹۳/۲۰ ، تعداد شرکت کنندگان ۸۸۷/۱۵۲/۱۴ نفر

اولين دوره مجلس شورای اسلامی

بسيت و چهارم اسفند ۱۳۵۸، تعداد واجدان شرايط ۳۹۱/۸۵۷/۲۰،تعداد شرکت کنندگان۹۶۹/۸۷۵/۱۰نفر و ميزان مشارکت؛ ۱۴/۵۲

دومين رياست جمهوری

دوم مرداد ۱۳۶۰، ۲تعداد واجدان شرايط ۰۱۷/۶۸۷/۲۲،  تعداد شرکت کنندگان ۸۰۳/۵۷۳/۱۴ نفر

سومين رياست جمهوری

دهم مهر ماه ۱۳۶۰، تعداد واجدان شرايط  ۰۱۷/۶۸۷/۲۲، تعداد شرکت کنندگان ۷۱۷/۸۴۷/۱۶ نفر، ميزان مشارکت؛۲۶/۷۴

اولين دوره مجلس خبرگان تعيين رهبری

نوزدهم آذر ماه ۱۳۶۱،تعداد واجدان شرايط ۸۷۱/۲۷۷/۲۳ ، تعداد شرکت کنندگان ۰۶۱/۰۱۳/۱۸ نفر، ميزان مشارکت ۳۸ /۷۷

دومين دوره مجلس شورای اسلامی

بيست و ششم فروردين ۱۳۶۳،تعداد واجدان شرايط ۴۹۸/۱۴۳/۲۴، تعداد شرکت کنندگان ۳۰۶/۶۰۷/۱۵ نفر،ميزان مشارکت ۶۳/۶۴

چهارمين رياست جمهوری

بيست و پنجم مرداد ۱۳۶۳،تعداد واجدان شرايط ۸۰۲/۹۹۳/۲۵ ، تعداد شرکت کنندگان ۵۸۷/۲۳۸/۱۴نفر، ميزان مشارکت ۷۸/۵۴

سومين دوره مجلس شورای اسلامی

نوزدهم فروردين ۱۳۶۷، تعداد واجدان شرايط ۷۳۶/۹۸۶/۲۷، تعدادشرکت کنندگان ۱۶۷۱۴۲۷۱ نفر، ميزان مشارکت ۵۹.۷۲

پنجمين رياست جمهوری

ششم مرداد ۱۳۶۸، تعداد واجدان شرايط ۵۹۸/۱۳۹/۳۰، تعدادشرکت کنندگان۶۷۷/۴۵۲/۱۶نفر، ميزان مشارکت ۵۹/۵۴

همه پرسی بازنگری قانون اساسی

ششم مرداد ۱۳۶۸، تعداد واجدان شرايط ۵۹۸/۱۳۹/۳۰، تعداد شرکت کنندگان ۹۷۶/۴۲۸/۱۶ نفر، ميزان مشارکت ۵۱/۵۴

دومين دوره مجلس خبرگان تعيين رهبری

شانزدهم مهر ماه ۱۳۶۹، تعداد واجدان شرايط ۰۸۴/۲۸۰/۳۱ ، تعداد شرکت کنندگان ۶۱۳/۶۰۲/ ۱۱ نفر، ميزان مشارکت ۰۹/۳۷

چهارمين دوره مجلس شورای اسلامی

بسيت و يکم فروردين ۱۳۷۱، تعداد واجدان شرايط  ۵۵۸/۴۶۵/۳۲ ، تعداد شرکت کنندگان ۰۴۲/۷۶۷/۱۸  ،ميزان مشارکت ۸۱/۵۷

ششمين رياست جمهوری

بسيت و يکم خرداد ۱۳۷۲، تعداد واجدان شرايط  ۰۵۵/۱۵۶/۳۳  ، تعداد شرکت کنندگان ۷۸۷/۷۹۶/۱۶  نفر، ميزان مشارکت ۶۶/۵۰

پنجمين دوره مجلس شورای اسلامی

هجدهم اسفند ۱۳۷۴،تعداد واجدان شرايط  ۰۰۰/۷۱۶/۳۴ تعداد شرکت کنندگان ۳۸۶/۶۸۲/۲۴ نفر، ميزان مشارکت۱۰/۷۱

هفتمين رياست جمهوری

دوم خرداد ۱۳۷۶، تعداد واجدان شرايط  ۴۸۷/۴۶۶/۳۶ ، تعداد شرکت کنندگان ۷۴۵/۱۴۵/۲۹ نفر ، ميزان مشارکت ۹۳/۷۹

سومين دوره مجلس خبرگان تعيين رهبری

اول آبان ۱۳۷۷، تعداد واجدان شرايط  ۵۹۷/۵۵۰/۳۸ ، تعداد شرکت کنندگان ۸۶۹/۸۵۷/۱۷ نفر ، ميزان مشارکت ۳۲/۴۶

اولين شوراهای اسلامی کشور

هفتم اسفند ۱۳۷۷، تعداد واجدان شرايط  ۹۸۲/۷۳۹/۳۶ ، تعداد شرکت کنندگان ۷۳۹/۶۶۸/۲۳  نفر، ميزان مشارکت ۴۲/۶۴

ششمين دوره مجلس شورای اسلامی

بسيت و نهم بهمن ۱۳۷۸، تعداد واجدان شرايط  ۴۳۱/۷۲۶/۳۸ تعدادشرکت کنندگان  ۱۵۷/۰۸۲/۲۶ ميزان مشارکت ۶۷.۲۵

هشتمين رياست جمهوری

هجدهم خرداد ۱۳۸۰تعداد واجدان شرايط  ۲۳۰/۱۷۰/۴۲  تعداد شرکت کنندگان ۹۳۰/۰۸۱/۲۸ نفر، ميزان مشارکت ۵۹/۶۶

دومين شوراهای اسلامی کشور

نهم اسفند ۱۳۸۱، تعداد واجدان شرايط  ۵۴۷/۱۲۷/۴۱ ، تعداد شرکت کنندگان ۸۹۸/۲۳۵/۲۰ نفر، ميزان مشارکت؛۲/۴۹

هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی

اول اسفند ۱۳۸۲،تعداد واجدان شرايط  ۰۳۲/۳۵۱/۴۶  ، تعداد شرکت کنندگان ۶۷۷/۷۳۴/۲۳ نفر، ميزان مشارکت؛۲۱/۵۱

نهمين دوره رياست جمهوری مرحله اول

بيست وهفت خرداد ۱۳۸۴،تعداد واجدان شرايط  ۴۱۸/۷۸۶/۲۶ تعداد شرکت کنندگان؛۸۵۷/۴۰۰/۲۹نفر،ميزان مشارکت ۸۴/۶۲

نهمين دوره رياست جمهوری مرحله دوم

سوم تيرماه ۱۳۸۴، تعداد واجدان شرايط  ۴۱۸/۷۸۶/۴۶ ، تعداد شرکت کنندگان  ۹۳۱/۹۵۸/۲۷ نفر، ميزان مشارکت ۷۶/۵۹

سومين دوره شورهای شهر و روستا، چهارمين دوره خبرگان رهبری بيست و چهارم آذر ۱۳۸۵،تعداد واجدان شرايط ۴۶ ميليون و ۵۳۹ هزار و ۴۲ نفر.

 

قبلی

برگشت

بعدی