ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال نهم شماره 148 خرداد ماه 1387 یونی 2008 تک شماره 2

آزادگی 9 ساله شد

9

 

9 سال تلاش برای افشای نقض مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران

9 سال تلاش برای تمرین آزادی بیان

9 سال تلاش برای تمرین دموکراسی

 

 

 

برگشت

بعدی