ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

يک فردی شروع کرد به شعار دادن و صلوات فرستادن. مصدق گفت: سکوت شعار ماست. هر کسی که سکوت نکند از ما نيست. . . ما از اينجا به طرف دربار می خواهيم برويم. برويم صحبتهايمان را با شاه تمام کنيم، از اينجا که حرکت کرديم، فقط سکوت. اگر کسی سکوت نکرد و شعاری داد فوراً او را بگيريد...البته نرسيده به دربار، يک جوانکی شروع کرد به نابودی شاه و برای مصدق شعار دادن که مصدق گفت اين را بگيريد تا بچه ها ريختند بگيرند او را، فرار کرد. (۴)

http://mag.gooya.com/politics/archives/images/TAHASON_5_T_K.jpg
عکس شماره
۵

http://mag.gooya.com/politics/archives/images/TAHASON_6_T_K.jpg
عکس شماره
۶

http://mag.gooya.com/politics/archives/images/TAHASON_7_T_K.jpg
عکسهای شماره
۵ - ۶ و ۷ دکتر مصدق را بين جمعيت نشان می‏دهد، در عکس شماره ۵ گروهبان دومی که گويا دارد جمعيت را هدايت می‏کند جالب است. در عکس شماره ۶ يوسف مشار در سمت چپ دکتر مصدق در حال راه رفتن است، ابوالحسن عميدی نوری کمی دورتر بين دو پاسبان در حال سرک کشيدن است. در عکس شماره ۷ حسين مکی، عباس خليلی مصطفی الموتی، دکتر مصدق، سعيد فاطمی و حائری زاده قابل تشخيص هستند.
مدنی می‏گويد: "يکی از شگردهای دکتر مصدق تمارض مصلحتی‏اش بود، آن روز هم خود را مريض احوال و افسرده نشان می‏داد. هر وقت که قافيه تنگ می‏آمد مصدق خود را بستری می‏کرد يا به غش می‏زد. زيباترين حرکت مصدق روزی بود که رزم آرا به مجلس آمد و مصدق خود را به غش زد و مجلس هم به هم خورد!"

http://mag.gooya.com/politics/archives/images/TAHASON_8_T_K.jpg
عکس شماره
۸

http://mag.gooya.com/politics/archives/images/TAHASON_9_T_K.jpg
عکسهای شماره
۸ و ۹ نشان دهنده جمعيت است که قطعاً بيش از صد و هشتاد نفری است که روزنامه اطلاعات اعلام می‏کند.

http://mag.gooya.com/politics/archives/images/TAHASON_10_T_K.jpg
عکس شماره
۱۰

http://mag.gooya.com/politics/archives/images/TAHASON_11_T_K.jpg
عکس شماره
۱۱

http://mag.gooya.com/politics/archives/images/TAHASON_12_T_K.jpg
عکس شماره
۱۲

 

 

قبلی

برگشت

بعدی