ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها

لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی


مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

جنبش دانشجوئی وشماری ازچالش های پیشارو

یکی  ازویژگی های مهم جنبش دانشجوئی آن بوده که هرگز در وجه اساسی خود جنبشی درخود نبوده بلکه جنبشی بوده است با مطالبات کلان فرا دانشگاهی و در پیوند با مطالبات وخواست های عمومی مردم وباجنبش های اجتماعی. بطورسنتی مبارزه علیه استبداد،برای آزادی وعدالت اجتماعی  و مخالفت با سلطه طلبی قدرت های امپریالیستی ازمهمترین این مشخصات مطالبات فراگیرجنبش دانشجوئی بوده است.بدیهی استکه وزن این ویژگی  درشرایط گسترش مبارزه ضداستبدادی درجامعه و در متن یک بحران فراگیر سیاسی بیش ازپیش برجسته شده و مرزهای درون وبیرون دانشگاه به همان نسبت کمرنگ می شود.

دومین ویژگی، گستردگی میلیونی دانشجویان در ابعاد سراسری است ولاجرم با جنبشی بزرگ  ودربرگیرنده  گرایشات و گفتمان های گوناگونی که در  کلیت جامعه وجود دارد. غیر از گفتمان حاکم ولایت مطلقه وسرکوب کننده که درمحیط دانشجوئی دراقلیت محض است و منزوی ومورد انزجارعمومی، شاهد بازتاب گفتمان های موجود درصفوف جنبش اعتراضی نیزهستیم که شامل گفتمان اصلاح طلبی(سبزطرفدارموسوی و..وحامی تغییردرچهارچوب قانون اساسی نظام) وگفتمان لیبرالی معطوف به یک نظام سرمایه داری متعارف وبالاخره گفتمان چپ یعنی آزادی وبرابری اجتماعی هستیم.باین ترتیب هم درسطح ماکرو به لحاظ وجود گفتمان های گوناگون، جنبش دانشجوئی یک جنبش متکثرو چندرویکردی است وهم درسطح میکرو به لحاظ درون گفتمانی و طیف بندی های درونی هرکدام ازاین طیف ها.این گفتمان ها البته بیش ازپیش با تعمیق جنبش ومطالبات مردمی شفاف ترمی شوند ومی توان آن را دربیانیه ها وموضعگیری های جریانات مختلف متعلق به هرکدام ازآنها مشاهده کرد که ورودبه آن خارج ازحوصله این نوشته است. 

در همین رابطه لازم به ذکراست که طرح باصطلاح هدفمند سازی یارانه ها وآزادسازی قیمت ها که درحکم تهاجم گسترده (و یک جراحی بیرحمانه اقتصادی) به سطح زندگی کنونی و معیشتی دهها میلیونی نیروی زحمت وکاروو گسترش شتابان دامنه خط فقراست،  زمینه مطرح شدن گسترده ترمطالبات معیشتی درکنارمطالبات سیاسی را فراهم ترساخته و پیوند نان و عدالت اجتماعی با آزادی را به کانون مطالبات عمومی تبدیل می کند. و این همان است که جنایت کاران حاکم آن را  با ادبیات خود به عنوان  بروزخطر فتنه اقتصادی درادامه فتنه سیاسی می نامند. بدیهی است که باپیوند این دو زمینه مناسبی برای نقش آفرینی گفتمان عدالت و آزادی و یک جنبش ضد استبدادی - مطالباتی فراهم  می شود. این سیاست تهاجمی حارو نئولیبرالی رژیم هم چنین بطورمستقیم  دانشگاه ها و مؤسسات عالی را نیز با هدف پولی کردن دانشگاه ها مورد آماج خود قرار داده است. رویکردی که با زیر پا گذاشتن قانونی اساسی موجود خود رژیم در مورد باصطلاح تحصیلات رایگان همراه است. یعنی آنچه را که زمانی در زیر فشارانقلاب بهمن  ناچار شده بود ولو بصورت نیم بند به پذیرد. بنابراین لااقل مقابله با طبقاتی کردن تحصیلات و مبارزه علیه دانشگاه پولی وآزادی دانشجویان زندانی ازجمله مطالبات  اخص جنبش دانشجوئی است که با مطالبات کلان و سیاسی گره می خورد.

سومین نکته. تأکید برماهیت مشترک مطالبات کلان جنبش دانشجوئی و جامعه وجنبش های اجتماعی وگره خوردگی آنها، اما به معنی نادیده گرفتن استقلال ومطالبات خودویژه واخص  این جنبش وکم بهادادن به  آنها نیست ونباید باشد.چراکه مطالبات عمومی ازقضاباعبورازمنافع ازخود ویژه هرجنبش رنگ وبوی خاص خود رامی یابد و در قالب آن می تواند بسیج کننده باشد. بهمین دلیل بی اعتنائی به این واقعیت موجب تأثیرمنفی در آزاد سازی پتانسیل موجود در جنبش دانشجوئی خواهد شد.ودرهمین رابطه بویژه درشرایط جو سر کوب توجه به مطالبات بی واسطه و فراگیر صنفی وفرهنگی وهنری ورزشی  و...از قضا اهمیت زیادی برای شکل گیری تجمعات اعتراضی باحضوربدنه هرچه بیشتر وپیشروی جنبش عمل می کند.

چهارم.ازنظرنوع سازمان یابی تأکید برشکل گیری شبکه ها ومحافل وهسته های مبتنی برارتباطات ومناسبات افقی که بتواندهم بدنه را بسیج کند و هم ازشرسرکوب درامان بماند دارای اهمیت است. هم چنانکه در نظر گرفتن تلفیق کارعلنی و مخفی دارای اهمیت است.تجربیات اندوخته شده طی مبارزات عمومی یکسال و نیم گذشته میتواند دراین راستا بخدمت گرفته شود.

پنجم-چالش مهم دیگررابطه گفتمان ها وگرایشات موجود در صفوف جنبش دانشجوئی است. تا آنجاکه به گفتمان چپ و آزادی و برابری مربوط می شود،این گفتمان می تواند در یک حرکت دو جانبه و مکمل و همزمان ازیکسو برسازمان یابی نیروهای متعلق به این گفتمان حول اشتراکات پایه ای وبنیادی به پردازد و از سوی دیگربه همکاری وهمسوئی حول فصل مشترک های معینی چه درسطح دانشگاه وچه دربیرون ازآن به همکاری عملی  با سایر گرایشات موجود درصفوف جنبش تازمانی که در برابر استبداد به مبارزه خود ادامه می دهند مبادرت کند. درهرحال در چهار چوب ضرورت تقویت وگسترش  یک جنبش دانشجوئی متکثر و سراسری می توان و باید به آرایش صفوف و تبلیغ و ترویج و سازمان یابی گفتمان چپ و رادیکال و در برگیرنده همه طیف های متعلق به آن پرداخت.

ششم-جنبش دانشجوئی خود به منزله یک جامعه فشرده است و تمامی تضادها وچالش های عمده وموجود در جامعه ومطالبات جنبش های مهمی همچون کارگری ومزدحقوق بگیران،زنان و جوانان (وازجمله دانش آموزان ومعلمان) و جنبش های تحت ستم ملی و...درآن بازتاب دارد. ازهمین روجنبش دانشجوئی با داشتن چنین حلقات متداخلی با سایر جنبش ها می تواند رابطه متقابل و سازنده ای را با آنها برقرارنماید.هم چنانکه می تواند از آنها نیز تأثیرات مثبتی دریافت کند. چنین روندی می تواند در خدمت تقویت یک جنبش ضداسبتدادی-مطالباتی درکلیت جامعه باشد.

اعتراض سراسری 16 آذر

علاوه برجهت گیری های فوق مساله شکل دادن به اعتراضات سراسری به مناسبت 16 آذرنیزدرکانون توجه جنبش دانشجوئی است. باتوجه به شرایط عمومی و موازنه قوای کنونی  چنین تجمعات سراسری می توانند دردرون دانشگاه ها ومحیط های دانشجوئی شکل بگیرند تا دربیرون دانشگاه ها.اما مهم است که این تجمعات بتوانند با داشتن علائم و نشانه ها و اشتراکاتی از نظر طرح برخی شعارها و نوع حرکت و محدوده زمانی و و در سطح دانشگاه ها وموسسات عالی دانشجوئی درسراسرکشور وبا مشارکت هرچه بیشتربدنه بتواند بازتاب دهنده ماهیت وخصلت سراسری این جنبش و توانانی های آن باشد.بی تردید این نوع حرکت های فراگیر نمی تواند با فرادستی یک گفتمان برگفتمان های دیگرصورت پذیرد،اما می تواند حول اشتراکات معین بین آنها علیرغم وجوداختلافات،ودرکنارآزادی تبلیغ برای هرکدام ازطیف ها،صورت گیرد. بی تردید ابرازهمبستگی وحمایت ولو سمبلیک از بیرون دانشگاه هم چون دانش آموزان وسایرجنبش های اجتماعی ویاابرازحمایت توسط مردمانی که در اطراف دانشگاه ها حضور پیدا می کنند ولو بصورت سمبلیک وهم چنین بزرگداشت هرچه گسترده 16 آذرتوسط جنبش ایرانیان خارج از کشور و حمایت آنها ازجنبش دانشجوئی داخل کشور داری اهمیت است. 2010-11-2504-09-89 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی