ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

۱) ايراد ضرب و جرح شکات

 ۲) محروم کردن بازداشتي‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی موضوع ماده قانون احترام به آزادي‌های مشروع

 ۳) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

 ۴) اهانت به شکات

 ٩. استوار محمد خميس‌‌آبادی فرزند عبدالله، متولد ۱۳۵۱، شماره شناسنامه ۵، صادره از کنگاور، شيعه، جمعی از بازداشتگاه کهريزک، باسواد، متاهل، فاقد سابقه کيفري، ساکن تهران، بازداشت از تاريخ ٢۵/۵/٨٨ به علت قرار بازداشت موقت، متهم است به:

۱) ايراد ضرب و جرح منجر به قتل عمدی روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی

 ۳) محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادي‌های مشروع

 ۴) اهانت به شکات

 ۵) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

 ۱۰. استوار ابراهيم محمديان فرزند سيف‌الله، متولد ۱۳۶۲، ش‌ش ۲، صادره از نطنز، شيعه، ايراني، باسواد، جمعی بازداشتگاه کهريزک، فاقد سابقه کيفري، متاهل، ساکن تهران،‌بازداشت از تاريخ ٢۵/۵/٨٨ به علت قرار بازداشت موقت، متهم است به:

۱) ايراد ضرب و جرح شکات

 ۲) مشارکت در ضرب و جرح منجر به قتل عمدی روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی

 ۳) محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادي‌های مشروع

 ۴) اهانت به شکات

 ۵) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

 ۱۱. استوار اکبر رهسپار فرزند جمعه‌علي، متولد ۱۳۵۹، ش‌ش ۱۰۴، صادره از خرم‌آباد، شيعه، ايراني، باسواد، جمعی بازداشتگاه کهريزک، استخدامی ۱۳۷۸، ساکن تهران، فاقد سابقه کيفري، متاهل، بازداشت به علت قرار بازداشت موقت از تاريخ ۱۱/۶/٨٨ الی ٢٣/٨/٨٨ و سپس آزاد با قيد توديع وثيقه در تاريخ ٢٣/٨/٨٨ متهم است به:

۱) ايراد ضرب و جرح نسبت به شکات

 ۲) فحاشی

 ۳) محروم کردن بازداشتي‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادي‌های مشروع

 ۴) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

 ۱۲. استوار دوم حميد زندی فرزند عی قربان، متولد ۱۳۵۹، ش‌ش‌ ۲۶۷۷، صادره از ملاير، شيعه، ايراني، باسواد، متاهل، دارای سابقه کيفري، جمعی بازداشتگاه کهريزک، بازداشت از تاريخ ۱۵/۶/٨٨ به علت قرار بازداشت موقت، متهم است به:

۱) اهانت به شکات

 ۲) ايراد ضرب و جرح شکات

 ۳) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا ۴) محروم نمودن شکات از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادي‌های مشروع

 ۱۳. گروهبان‌دوم مهدی حسيني‌فر فرزند محمود، متولد ۱۳۶۳، ش‌ش ۵۶۴۸، صادره از تهران، شيعه، ايراني، باسواد، استخدامی ۱۳۶۸، فاقد سابقه کيفري، جمعی بازداشتگاه کهريزک، متاهل، بازداشت از تاريخ ۱٢/٧/٨٨ به علت قرار بازداشت موقت، متهم است به:۱) ايراد ضرب و جرح شکات

۲) اهانت به شکات

۳) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

۴) محروم نمودن شکات از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادي‌های مشروع

۵) شروع به قتل آقای سيدمسعود رضوی.

 ۱۴. غيرنظامی محمدرضا کرمی فرزند علي، متولد ۱۳۶۲، شماره شناسنامه ۷۶۸۷، صادره از تهران، شيعه، ايراني، باسواد، ساکن تهران، دارای سابقه کيفري، مجرد، بازداشت به علت قرار بازداشت موقت از تاريخ ٢/۶/٨٨، متهم است به:

۱) مشارکت در ايراد ضرب و جرح شکات

۲) اهانت به شکات

٣) مشارکت در ايراد ضرب و جرح منجر به قتل عمدی روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی

 ۱۵. استوار دوم مهدی گودرزی فرزند احمدعلي، متولد ۱۳۶۲، ش‌ش ۹۳۱۲، صادره از تهران، شيعه، ايراني، باسواد، ساکن تهران، فاقر سابقه کيفري، جمعی پليس امنيت فاتب، متاهل، آزاد به قيد معرفی کفيل، متهم است به:

۱) ايراد ضرب و جرح نسبت به بازداشت‌شدگان در پليس امنيت

 ۱۶. استوار دوم مجيد وروايی فرزند محمود، متولد ۱۳۵۶، ش‌ش ۱۳۷۱۸، صادره از کرمانشاه، شيعه، ايراني، باسواد، ساکن تهران، فاقد سابقه کيفري، جمعی بازداشتگاه کهريزک، مجرد و بازداشت به علت عجز از ايداع وثيقه از تاريخ ٢٣/٨/٨٨ متهم است به:

۱) ايراد ضرب و جرح شکات

۲) فحاشی نسبت به شکات

۳) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

 ۱۷. استوار ابراهيم محبتی فرزند عيسي، متولد ۱۳۵۶، ش‌ش ۱۳۷۱۸، صادره از اردبيل، شيعه، ايراني، باسواد، ساکن تهران، پرندک، فاقد سابقه کيفري، جمعی پليس امنيت فاتب، متاهل و آزاد به قيد معرفی کفيل، متهم است به:

 ۱) ايراد ضرب نسبت به شکات

 ۲) فحاشی نسبت به شکات

 ۱۸. سرهنگ دکتر سجادالله فرهمند پور فرزند عبدالله، متولد ۱۳۴۰، ش‌ش ۳۹۵، صادره از خدابنده، شيعه، ايراني، باسواد، جمعی بهداری فاتب، فاقد سابقه کيفري، متاهل، آزاد به قيد معرفی کفيل، متهم است به

:۱) عدم انجام وظيفه منجر به فوت چهار نفر و مصدوم شدن ساير بازداشتي‌ها

 ۲) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

 ۱۹. ستوان‌دوم امان‌قلی قاضلار فرزند حسن، متولد ۱۳۴۸، ش‌ش ۳۱۱۳، صادره از گميشان، شيعه، باسواد، جمعی بهداری فاتب، ساکن تهران، فاقد سابقه کيفري، متاهل، آزاد به قيد معرفی کفيل، متهم است به:

۱)عدم انجام وظيفه منجر بفوت ۴ نفر ومصدوم شدن ساير بازداشتي‌ها

 ۲) کتمان حقيقت

 ۳) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

 ٢۰. ستوان سوم علی جعفرزاده فرزند هاشم، متولد ۱۵۳، ش‌ش ۱۶۲۲، صادره از مراغه، شيعه، باسواد، جمعی بهداری فاتب، ساکن تهران، فاقد سابقه کيفري، متاهل، آزاد به قيد معرفی کفيل، متهم است به:۱)عدم انجام وظيف منجر به فوت ۴ نفر و مصدوم شدن ساير بازداشتي‌ها

 ۲) کتمان حقيقت

 ۳) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

 ۲۱. پزشک وظيفه دکتر رامين پوراندرزجانی فرزند رضاقلي، متولد ۱۳۶۲، ش‌ش ۹۷۸، صادره از تبريز، شيعه، ايراني، باسواد، جمعی بهداری فاتب، ساکن تبريز، فاقد سابقه کيفري، مجرد، آزاد به قيد معرفی کفيل، متهم است به:

۱)عدم انجام وظيف منجر به فوت ۴ نفر و مصدوم شدن ساير بازداشتي‌ها

 ۲) کتمان حقيقت

قبلی

برگشت

بعدی