ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشرو میثاق های آن

دانشجو

 

 

آنها در بازداشتگاه صورت نگرفته است...."همچنين موضوع آمريت و نقش حداد، معاون امنيت دادستانی تهران، در دستور به اعزام بازداشت شدگان روز ۱٨ تير به کهريزک، مورد اشاره قرار گرفته است.از سوی ديگر در ميان بيست و يک متهم نظامی و انتظامی اين پرونده، غيرنظامی محمدرضا کرمي، که از اوباش و اراذل باسابقه بوده و توسط مسئولين بازداشتگاه بعنوان مسئول بند منصوب شده و در آزار و قتل بازداشتی ها نقش جدی داشته نيز، مورد اشاره قرار گرفته است.وی متهم است به مشارکت در ايراد ضرب و جرح شکات، اهانت به شکات و مشارکت در ايراد ضرب و جرح منجر به قتل عمدی روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی.

گفتنی است در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸، تعداد زيادی از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۸ تير ماه، به دستور مقامات امنيتی و قضايی وقت- چون قاضی سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران- به بازداشتگاه مخوف کهريزک (واقع در جنوب تهران) منتقل شدند که در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته و گروهی از آنان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند. مقامات ذيربط، بويژه دادستان وقت تهران، "مننژيت و بيماری" را عامل فوت آنان اعلام کردند، که اين نظر قويا توسط پزشکی قانونی کشور رد شد.

در همين راستا، روز يکشنبه ٢٨ آذرماه ٨٩، پس از ماهها فراز و نشيب، منابع خبري توانستند کيفرخواست ٢٧ صفحه ای برخی از متهمان اين پروندۀ ملی را در اختيار رسانه ها قرار دهند.

در اين کيفرخواست که متهمين "بر اساس اقارير و اعترافات"، به "قتل" و "مشارکت در قتل" از طريق ايراد ضرب و جرح، شکنجه و آزار بازداشت شدگان، محروم نمودن زندانيان از حقوق اوليه، ارائه گزارش خلاف واقع و تهديد شاکيان پرونده متهم شده اند، موقعيت سازمانی و اتهامات سرتيپ عزيزالله رجب زاده، سرهنگ فرج کميجاني، استوار محمد خميس آبادي، استوار ابراهيم محمديان، سرهنگ روانبخش فلاح، سرهنگ محمد عامريان، ستوان سوم سيد کاظم گنج بخش، استوار اکبر رهسپار، استوار دوم حميد زندي، استوار دوم مجيد وروايی و گروهبان دوم مهدی حسينی فر شرح داده شده است.

اسامی کامل متهمان و جرايم آنان بر اساس گزارش نهايی بازپرس ويژه در قرار صادره ، برای اولين بار در جرس منتشر می شود. گفتنی است که بخشهای ديگر اين سند بمرور در اختيار خوانندگان قرار خواهد گرفت.

قسمت اول از سند دوم جنايات کهريزک

 به تاريخ ۵/٩/٨٨ پرونده کلاسه ۵٨٧٨/٨٨ در وقت فوق العاده تحت نظر است و با استعانت از خداوند متعال، ختم تحقيقات را اعلام و به شرح ذيل، قرار نهايی صادر می گردد:

 دادستان محترم نظامی تهران

الف) مشخصات متهمين:

۱. سرتيپ احمدرضا رادان فرزند محمدعلي، متولد ۱۳۴۲، ش‌ش ۶۱۶۱۵، صادره از اصفهان، جانشين فرماندهی نيروی انتظامي، شيعه، ايراني، باسواد، فاقد سابقه کيفري، متاهل، بلاقيد آزاد، متهم است به:

۱) بي‌مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر بفوت سه نفر (روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی)

 ۲. سرتيپ عزيزالله رجب‌زاده فرزند سلمان، متولد ۱۳۳۵، ش‌ش ۱۰۱۵، متولد تهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، شيعه، ايراني، باسواد، استخدامی ۱۳۵۷، فاقد سابقه کيفري، متاهل، آزاد به قيد التزام، متهم است به:

 ۱) آمريت در گزارش خلاف واقع

۲) بي‌مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر بفوت سه نفر (روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی

)۳) کتمان حقيقت

۴) فراهم نمودن موجبات ايجاد جو بدبينی به ناجا

 ۳. سرهنگ روانبخش فلاح فرزند بهرام، متولد ۱۳۴۲، ش‌ش ۸۹، صادره از رودبار، شيعه، باسواد، رئيس بازرسی فاتب، استخدامی سال ۱۳۶۰، ساکن تهران، فاقد سابقه کيفري، متاهل، بازداشت به علت قرار بازداشت موقت از تاريخ ٢٣/۶/٨٨ متهم است به:۱) مشارکت در گزارش خلاف واقع۲) بي‌مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر بفوت سه نفر (روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی)۳) محروم کردن بازداشتي‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادي‌های مشروع

 ۴. سرهنگ محمدعامريان فرزند رحيم، متولد ۱۳۴۴، ش‌ش ۲۳۲، صادره از شاهرود، شيعه، ايراني، باسواد، رئيس اداره عمليات بازرسی فاتب، ساکن تهران، فاقد سابقه کيفري، متاهل، بازداشت از تاريخ ۲۳/۶/٨٨ تا ٣٠/٨/٨٨ به علت قرار بازداشت موقت و از تاريخ ٣٠/٨/٨٨ به علت بيماری به قيد توديع وثيقه آزاد گرديده است، متهم است به:

۱) بي‌مبلاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر بفوت سه نفر (روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی)

۲) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

۳) محروم کردن بازداشتي‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادي‌های مشروع

۴) آمريت در ايراد ضرب و جرج

۵) کتمان حقيقت

۶) مشارکت در گزارش خلاف واقع

  ۵. سرهنگ دوم فرج کميجاني، فرزند حسين، متولد ۱۳۴۱، شماره شناسنامه ۲۶۸۴، صادره از کميجان، شيعه، جمعی ناجا، باسواد، متاهل، فاقد سابقه کيفري، ساکن تهران، بازداشت از تاريخ ٢۵/۵/٨٨ به علت قرار بازداشت موقت، متهم به:

۱) آمريت در ضرب و جرح شکات

۲) آمريت در ايراد ضرب و جرح منجر به قتل عمدی روح‌الاميني، جوادي‌فر و کامرانی

۳) محروم کردن زندانيان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادي‌های مشروع

۴) مشارکت در گزارش خلاف واقع

 ۵) فراهم کردن موجبات جو بدبينی نسبت به ناجا

 ۶. سروان نعمت‌الله اقطايی فرزند طاهر، متولد ۱۳۴۲، ش‌ش ۲۳۵۰۲، صادره از بجنورد، شيعه، ايراني، باسواد، ساکن تهران، جمعی بازرسی فاتب، فاقد سابقه کيفري، متاهل، آزاد به قيد معرفی کفيل، متهم است به:

۱) آمريت در ايراد ضرب و مباشرت در ايراد ضرب

۲) فحاشی نسبت به شکات

۳) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناجا

 ٧. ستوان يکم حسين وسطی فرزند رضا، متولد ۱۳۵۲، ش‌ش ۵۱۴، صادره از نور، شيعه، ايراني، باسواد، ساکن شهرستان نور، جمعی بازداشتگاه کهريزک، متاهل، فاقد سابقه کيفري، آزاد به قيد معرفی کفيل، متهم است به:

۱) آمريت در ايراد ضرب و مباشرت در ايراد ضرب

 ۲) فحاشی نسبت به شکات

 ۳) فراهم کردن موجبات ايجاد جو بدبينی نسبت به ناج

ا ۴) محروم کردن شکات از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادي‌های مشروع ۵) شروع به قتل

 ٨. ستوان‌سوم سيد کاظم گنج‌بخش فرزند سيدعلي، متولد ۱۳۵۶، ش‌ش ۶۵۵، صادره از گناباد، شيعه، ايران، باسواد، متاهل، دارای سابقه کيفري، جمعی بازداشتگاه کهريزک، بازداشت از تاريخ ۱۱/۶/٨٨ به علت قرار بازداشت موقت، متهم است به:

 

 

قبلی

برگشت

بعدی