ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

عربستان، ترکمن صحرا و...) است. ما به ازای "حق تعیین سرنوشت ملتها" در حقوق بین المللی داشتن دولت در سرزمینهای مادری است. این دولتها میتواند در داخل مرزهای سیاسی با برقراری یک نظام فدرالیستی تحقق یابد که در کانادا، سوئیس، هندوستان، عراق و... تجربه شده است و یا در صورت مقاومت ملت حاکم و سرکوب وحشیانه و اعمال خشونت غیرمتعارف از سوی رهبری سیاسی آن به مداخله مراجع بین المللی و قدرتهای خارجی کشیده شده و آنچنانکه در یوگسلاوی سابق تجربه شد، منجر به تاسیس دولتهای مستقل گردد.

به این ترتیب روشن میگردد که امروز توپ در میدان بازی جامعه سیاسی فارس در ایران است که به دور از رومانیزه کرن مسئله، افراطگرایی ناسیونالیستی و رفتاری استعماری چندباره به این پرسش جدی در سیاست داخلی ایران بیاندیشد و با پذیرش حقوق بین الملل و به رسمیت شناختن حقوق برابر اتنیکی در ایران، درایت سیاسی کافی برای حل دمکراتیک مسئله ملی  از خود نشان دهد. درایت جامعه سیاسی فارس ایران هم هزینه های هولناک جنگ داخلی را به صفر میرساند و در عین حال امکان همبستگی ملیتها را بدور از توسل جستن به خشونت فراهم تر میسازد. در چنین شرایطی امکان گفتگو و شکل گیری اعتماد متقابل میان نیروهای سیاسی موجود برای دفع شر نظام جمهوری اسلامی دستیابی به یک اتحاد عملی اصولی ممکن خواهد شد. اتحاد عملی که میتواند اعتبار سیاسی و معنوی قابل ذکری را نیز در نزد مجامع بین المللی و دول خارجی برای این اتحاد ایجاد نماید.  مورد مهم دیگری که بایستی یادآور شوم این استکه، وقتی ما از استراتژی سیاسی در جنبش ملی دمکراتیک خلق ترک در آذربایجان و ایران میگوییم، جریانات و یا عناصر غیر صادق وعوامفریب جار و جنجال راه می اندازند که گویا ما طرفدار دمکراسی نیستیم و یا اینکه دمکراسی نمیخواهیم. جریانات تمامیت خواهد در جنبش سیاسی جامعه فارس ایران میخواهند بخش ناخودآگاه (و یا بهتر است بگویم بخش آسیمیله و یا نیمه آسیمیله) جامعه ترک در ایران را با با شعار دهان پرکن به اصطلاح دمکراسی خواهی ازجنبشهای ملی دمکراتیک آذربایجان جدا ساخته و از آن به مثابه ابزار فشار به این جنبش بهره برداری کنند.اگر بخواهیم سخنانم را جمعبندی کنم، باید بگویم که، امروز هدف جنبش سیاسی جامعه فارس ایران مبارزه برای دمکراسی است، برای اینکه این ملت صاحب دولت است و برای اصلاح و تغییر آن دولت راهی جز مبارزه دمکراتیک ندارد. اما هدف جنبش سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس و از جمله جنبش سیاسی خلق ترک در ایران مبارزه برای حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت ملی در سرزمین مادریشان است و درست عکس وضعیت ملت فارس، از آنجایی که این ملت ها صاحب دولت نیستند، ماهیت مبارزه آنان ملی-دمکراتیک (ملی - آزادیبخش) است.

پارادوکس در مبارزه برای دمکراسی درایران

واقعیت اجتناب ناپذیر این است که بدون عملی شدن "حق تعیین سرنوشت ملتها"، ایران هرگز نمیتواند روی دمکراسی را ببیند. چون جامعه فارس با حدود سی درصد جمعیت و با یک دولت تمام عیار فارسی چگونه میتواند دمکراسی سیاسی را در جامعه ای با اکثریت غیرفارس محقق کند؟ آیا دولتی (دولت ایران) میتواند با سرکوب حدود هفتاد درصد جمعیت کشور که خواهان حقوق برابر ملی و اتنیکی هستند، در ایران دمکراسی برقرار کند؟ آیا با یک دولت تک ملیتی (فارس) در یک کشور چند ملیتی میتواند به برپایی دمکراسی حتی نزدیک شد؟ ایران زمانی میتواند روی دمکراسی را ببیند که دولت ایران از جنبه تیپولوژی اتنیکی، از یک دولت تک ملیتی به یک دولت چندملیتی تغییر ماهیت دهد تا بتواند با حقوق برابر اتنیکی در ایران و برای تحقق دمکراسی بکوشد.

برای اثبات این مدعا کافی است به تاریخ چند دهه قبل ایران نگاهی بیافکنیم. تاریخ نشان میدهد که هر زمان قدرت سرکوب دولت مرکزی ایران ضعیف ترشده است، ملیتهای غیرفارس اقدام به تاسیس دولتهای ملی در سرزمین مادری خود کردده اند. تاسیس دولت ملی آذربایجان و کردستان آن در بین سالهای 1324 تا 1325 نمونه برجسته آن است. بایستی بصورت رئآل به این مسئله اندیشید. صمیمانه بایستی گفت که اگر دولت تک ملیتی ایران، در هر شرایطی، چه در شرایط کنونی و چه در آینده، نه اینکه دمکراسی را برقرار کند، بلکه حتی اندکی سر کیسه سرکوب را شل کند، ملتیهای غیرفارس و از آن جمله ملت ترک در آذربایجان جنوبی برای تحقق دولت ملی خود قیام خواهند کرد. و دقیقا به همین علت نیز هست که جنبش متعلق به ملیتهای ساکن ایران و بویژه جنبش ملی دمکراتیک خلق ترک در ایران بصورت جدی از مبارزه برای دمکراسی در ایران و حتی اصلاحات سیاسی در آن که سرکیسه سرکوب هولناک دولتی در ایران را شل کند، استقبال خواهند کرد. اما بایستی صادقانه عنوان کرد که حمایت از دمکراسی برای دولتمداری فارسی، برای استمرار اقتدار دولت فارسی بر سراسر ایران نیست، بلکه اقتدار دولت فارسی تنها و تنها در منطقه فارسی و فارسستان میتواند اعمال گردد. این حمایت برای فراهم آوردن شرایط جهت عملی کردن حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش است.

نکته بسیار حساس دیگر پارادوکسی است که از مبارزه دمکراسی خواهی جامعه سیاسی فارس در ایران شکل گرفته است. نمود این پارادوکس را میتوان از نتیجه حاصل از مبارزه دمکراتیک در ایران دریافت. از سوی منافع خلق فارس ایجاب میکند که دولت استبدادی حاکم اصلاح یا دمکراتیزه گردد، اما از سوی دیگر اصلاح و دمکراتیزه شدن این دولت (یعنی شل شدن کیسه سرکوب دولتی) به رشد و گسترش جنبش های ملی دمکراتیک متعلق به ملیتهای غیرفارس در ایران منجرخواهد شد و این گسترش (به تدریج و یا دفعتا) به انقیاد دولت فارسی در مناطق غیرفارسی پایان خواهد داد. رهبران سیاسی جامعه فارس ایران از این پارادوکس به نیکی آگاهند. پرسشی که در این میان خودنمایی میکند اینست که؛ رهبران سیاسی جامعه فارس ایران واقعا برای تحقق دمکراسی تلاش میکنند؟ در حالی که میدانند، این تلاش به انقیاد دولت مرکزی (فارسی) در مناطق ملی غیرفارس نکته پایانی خواهد گذشت؟اگر رهبری جامعه سیاسی فارس از نتیجه مبارزه دمکراتیک آگاهی دارد، چگونه امروز سرسختانه در مقابل "حق ملتها در تعیین سرنوشت خود" ایستادگی میکند؟ آخرین نمود جمعی و عینی این مقابله را میتوان در صدور بیانیه "استقلال و تمامیت ارضی سرآغاز هر کارپایه ایی" مشاهده کرد. با اندکی توجه به نتیجه حاصل از مبارزه برای دمکراسی در ایران پارادوکس دیگری در ذهنیت رهبری سیاسی جامعه فارس ایران میگیرد. دو سوی این پارادوکس "مبارزه واقعی برای دمکراسی" و "مبارزه نمایشی برای دمکراسی" در ایران است. چون مبارزه واقعی برای دمکراسی به آزادی ملل تحت ستم در ایران منجر خواهد شد. نتیجه ایی که اغلب رهبران سیاسی جامعه فارس در ایران با آن مخالفند.

به عبارت دیگر، اگر این جریان با "حق تعیین سرنوشت ملتها" مخالف است، نمیتواند طرفدار مبارزه واقعی برای دمکراسی در ایران نیز باشد. با این حساب راه دیگری جز "مبارزه نمایشی برای دمکراسی" برای رهبران سیاسی جامعه فارس ایران باقی نمی ماند. راهی که تنها با تعویض قدرت سیاسی در مرکز و یا بدتر از آن حفظ نظام جمهوری اسلامی در این کشور است. کاری که تعدادی از شخصیتهای جامعه سیاسی فارس (داریوش همایون سلطنت طلب و فروزنده جمهوریخواه) در ایران آشکارا آن را بیان کرده اند. اما به نظر میرسد که نیروهای سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس و اللخصوص فعالین جنبش سیاسی متعلق به خلق ترک در آذربایجان جنوبی و ایران بایستی یک نکته حساس را در حمایت از مبارزه دمکراسی خواهی مد نظر داشته باشند. و آن اینکه، حمایت از جنبش دمکراسی خواهی (همچنانکه حمایت از  این آرمان در انقلاب 57 منجر به شکلگیری یک دولت غیرمتعارف دینی و استبدادی و استعماری شد) نباید بدون توجه به چشم انداز سیاسی آن صورت گیرد و تاریخ تاریک انقلاب 57  را در اشکال دیگری (مثل استبداد کرواتی با ماهیت نژادپرستانه) تکرار کند. مبارزه عمومی برای آزادی و دمکراسی یک بار در تاریخ 57 تجربه شده است. تکرار آن البته که محتمل به نظر نمیرسد، اما محتمل نبودن آن دلیل بی توجهی ما به نتایح یک حرکت وسیع سیاسی نمیتواند باشد. همه بایستی در این خصوص هوشیار باشند، چرا که همه از تکرار دگرگونی از نوع سال 57  (با ظاهری متفاوتتر) متضرر خواهند شد. 

قبلی

برگشت

بعدی