ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید آزادگی 


نیشگونه

ملا حسنی

بایگانی

 سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی

سال چهارم شماره 53 نیمه دوم دی ماه 1382 ژانویه 2004 تک شماره 2  یورو

 اجساد را ببینید و دعوای اینان برای نمایندگی مردم !!!؟

 

ولایت فقیه و سفت و نرم گرفتن صلاحیت ها  !!!؟

سفير ايران در اسپانيا در مجمع نمايندگان متحصن گفت: چند سال پيش نزد يكي از فقهاي شوراي نگهبان رفتم و از ايشان پرسيدم چرا صلاحيت آقاي بهزاد نبوي را يك بار رد مي كنيد و يك بار تاييد؟

وي در پاسخ گفت:   درهر انتخابات مقام رهبري به ما مي گويند كه سفت بگيريم يا نرم .

 ملاک گردن کلفتی در نظام ولایتی

اسامي نمايندگان گردن كلفت به زودي اعلام مي شود.

يكي از متحصنان گفت: آقاي جنتي و دوستانش تصميم گرفته اند به استناد سخنان مقام رهبري، آقايان بهزاد نبوي، رضا خاتمي، محسن آرمين (سه نايب رييس مجلس ششم)، محسن ميردامادي (رييس كميسيون امنيت ملي)، انصاري راد (رييس كميسيون اصل 90)، حقيقت جو، شيرزاد (رييس كميسيون آموزش عالي) و ... را به عنوان مصاديق افراد گردن كلفت كه نبايد در مقابل آنان كوتاه آمد، ردصلاحيت كنند. وي افزود: انتظار عمومي اين است كه ملاك رد و تاييد داوطلبان ، چه نمايندگان مجلس و چه بيرون آن، قانون باشد، نه كلفتي گردن آنان. اين نماينده متحصن گفت: نبايد در جامعه شايع شود هر وزير يا نماينده اي كه از حقوق ملت دفاع مي كند، گردن كلفت خوانده مي شود و بايد حذف گردد. چنين وضعي به نفع كشور نيست و سخن بزرگمهر حكيم را به ياد مي آورد.    

 

 

برگشت

بعدی