ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

قانون اساسي از شعار تا واقعيت

آموزش و پرورش ، زخمي پنهان

سوسن احمدگلی

             بر نامه ريزي هاي اقتصادي ـ سياسي هر نظامي ، بيانگر محتواي فكري آن است و ملاك سنجش مردمي بودن آن  نيز قطعاً پيش از  آنكه بر اساس شعارهاي تبليغاتي تعيين شود مبتني بر الويت گذا ري برنامه ها ي اجرائي آن خواهد. اما شواهدامر ،حكايت از اين واقعيت داردكه نظام جمهوري ا سلامي ،  براي كسب  مقبوليت و  مشروعيت ، بيشتر جانب شعا ر در پيش گرفته است. سر لوحه برنامه هاي كلان اقتصادي آن ، تا مين عدالت اجتماعي ورفع نيازهاي حياتي مردم مثل : بهداشت رايگان وهمگاني ،آموزش و پرورش رايگان و .... نيست ، بلكه با اجراي پروژه هاي تبليغاتي و سياسي پر خرج ، از سرمايه ملت هزينه كرده ، به سبب آن نقصانهاي جدي در امر اجرا و پيشبرد برنا مه هاي مردمي ، بو جودآورده است قانون ا ساسي جمهوري ا سلامي، هر  چند بازگوي تمام نياز مدنيت انسان اجتماعي امروز نيست  اما چنانچه  قانون اساسي مدون كنوني هم ميتوانست ازميان موا نع و مشكلا ت بيشمار اجتماعي ـ سياسي  راه خود را گشوده ، جامه تحقق بپوشد قطعا‌ً مي توانستيم  در جهت نيل به عدالت اجتماعي ، گامها ي اساسي برداريم.

        اين نوشته مي كوشد با برشماري نكاتي چند درباره اصل سوم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ، تصويري ازنتايج برنامه هاي بيست و دوساله جمهوري اسلامي را در اين زمينه بنماياند . اميد آنكه همه تلاشهايمان به منظور رفع  مشكلات و كمبود ها و ساختن ايراني بهتر باشد .

آموزش وپرورش ، زخمي پنهان

           اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي  موا ردي را جزو  وظايف دولت جمهوري اسلامي ذكر كرده است كه مروري اجمالي بر آنها و مقا يسه آن با دستاوردهاي كنوني ،  بازگوي اين وا قعيت است كه ما در  د ستيابي به آرمانهاي بنيادين انقلاب تا چه ميزان ، نا موفق بوده ايم .   

           بند 3 از اصل سوم قانون اساسي ، دولت جمهوري اسلامي را موظف ميداند كه همه امكانات خود را براي آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه و در تمام سطوح بكار برد .  برداشتي از آمارها ئي كه در سا ل 1378  از طريق رسانه هاي مختلف  از طرف مسئولين ارگانهاي و ا بسته به آموزش و پرورش اعلام شده است ، كافي است تا خود  بيانگر فاجعه اي باشد كه ما نام آنرا آموزش و پرورش ناميده ايم .

    ـ  تعداد كل دانش آموزان كشور 18 ميليون و 500 هزار نفر .

    ـ تعداد واحد آموزشي در سرتاسر كشور 112 هزار واحد  

     ـ كمبود كلاس درس ، 250 هزار باب .

     ـ كلا سهاي فرسوده ( ازميان كلاسهاي موجود )  60 هزار باب .

          ـ كلاسهاي غير استاندارد ( كپر ، خشتي ، چادر ) 16 هزار واحد .

          ـ تعداد مدارس در تملك آموزش و پرورش ، 75 هزار باب.

          ـ تعداد مدارس استيجاري 35 هزار ساختمان كه بايد تا سال 1380 تخليه يا خريداري شو ند .

     تعداد مدارسي كه توسط اشخاص خير بنا شده 14 در صد از كل مدارس كشور مي باشد . 

            با نگاهي به اين آمار مي توان دانست كه كودكان ما درچه شرايطي مشغول به تحصيل ميباشند.در مدارس دولتي ، هر چند كه تعداد آ نها هرروز  رو به كاهش ميرود وجاي خود را به مدارس غير انتفاعي يا در واقع خصوصي ميد هند ، با تراكم غير استاندارد و غير اصولي شاگردان دركلاس درس روبرو هستيم و  اين درحا لتي است كه وسا يل آموزشي نيز سا لهاست  كه   تاريخ مصرفشان به پايان رسيده است . علاوه بر آن معضل عمده  دو نوبتي  بودن بسياري از مدارس و در پاره اي نقاط سه  نوبتي بودن آنها ،  اساس بهداشت آموزش را زير سئوال برده است .

        در جائي كه آمار حكايت  ازكمبود 250 هزار كلاس درس ، 60   هزار كلاس فرسوده و 16 هزار  كلاس غير استاندارد  ( كپر ، خشتي ، چادر )  مي كند و  اختلاف بين تعداد محصلين كشورمان و مدارس موجود، آنقدر فاجعه آميز است، گفتگو درباره شرايط ساختمان مدارس، امكانات خدماتي ،  سرويس ها، امكانات كمك آموزشي ،  فرهنگي ،  ورزشي ،  تعداد معلمين و  وضعيت معيشتي آنها و هزاران نكته ديگر بيهوده مي نمايد .

              مسئولين امر ، همواره معتقدند علت مشكلات نظام آموزشي كشور ناشي از ثمرات حكومت  پيشين و  عدم هما هنگي نرخ رشد جمعيت با آهنگ مدرسه سازي ميباشد اما چنانچه از اين عوامل ازلي و ابدي درگذريم ودركنار آمار فوق ، نگاهي به ارقام بودجه پروژه هاي تبليغاتي ـ سياسي ـ امنيتي جمهوري اسلامي بياندازيم خواهيم دانست سرمايه ملتي كه  بيست و دو سا ل چشم انتظار عدالت اجتماعي بوده است ، كجا هزينه ميشود  .  از جمله پروژه عظيم مصلاي بزرگ تهرا ن است كه با گنبد و گلدسته هاي بلند به شيو ه معماري سنتي آذين مي يابد . برا ي ساخت وساز بخشها ي تجاري وفرهنگي اين  پروژه  تا كنون  بيش از دهها ميليارد تومان هزينه شده و همچنان  ادامه خواهد داشت . سپس از ساختمان بزرگ و پر هزينه اجلاس، ميتوان نام برد كه باوجود صرف هزينه كلان  اين طرح  ،   پس از پا يان ا جلاس سران دول اسلامي  ،  تنها به منظور آئين هاي سياسي و مسابقات قرآني ، مورد استفاده قرار ميگير د .   همچنين برج مخابراتي ميلاد را كه پنجمين برج مخابرا تي بلند دنيا خواهد بودبا بر آورد اوليه 30 ميليارد تومان آغاز به ساختمان كردند اما قطعا با احتساب تغيير  قيمت مصالح و دستمزدها و ديگرشاخصه هاي فني ومالي، برحسب معمول ، دو  برابر  برآورد بودجه اوليه را  جذب خواهد كرد . 

   

 براي امور قضائي كشور در سال جاري ، رقمي بالغ بر 142 ميليارد تومان بودجه اختصاص  داده شده و  بودجه تصويب شده براي  نيروهاي انتظامي و امنيتي  مبلغي معادل بر 414 ميليارد تومان بوده است . به آمار فوق ، هزينه دهها وصدها پروژه ديگر را كه هر كدام در بستر خاكي خودسالهاست آرميده اند و تنها نامي هستند براي جذب بودجه هاي كلان  بي آنكه نشاني از  پايان يافتن و بهره برداري آنها باشد، مي بايست افزو د . در چنين شرايطي ، عجيب نيست وقتي ميخوانيم تنها در سال تحصيلي 76  ـ77   يك ميليون  و هشتصد هزار كودك و نوجوان به جاي حضور در كلاس درس ، در كارگاهها  مشغول به كار بوده اند . و يك ميليون وچهار صد هزار كودك  ازتحصيل در مدرسه جا مانده اند . همچنين به ارقام تا سف بار فوق مي بايست تعداد  بيش از دو ميليون دختر از

 

 

قبلی

برگشت

بعدی