ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال پنجم شماره 72 دی ماه 1383  ژانویه  2005 تک شماره 2  یورو

یکسال از فاجعه مرگبار زلزله بم گذشت

با وجود کمک های مردمی ایران و جهان، بازماندگان زلزله بم همچنان در نبودها و مشکلات باقی هستند .

         

پس کجاست این ولایت فقیه! مدعی جانشینی خدا در زمین ! تا بداد آنان برسد .

 

 

برگشت

بعدی