ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

نيز به علت ناسازگاری صاحبان آنها با آب و هوای گرم و عدم آشنائی با محيط تا به حال در رسيدن به اهداف خود پيشرفتی حاصل ننموده اند و اگر احياناً بتوانند كاری را بانجام برسانند مسلماً به كمك عربها و از راه استخدام آنها با مزد بسيار كم خواهد بود. در استخدام دولتی بين عرب و غير عرب تبعيض قائل می‌شوند و مسؤوليت حساس و مديريتها را به دست غيربوميان و بعضاً كم تجربه و غير دلسوز سپرده اند. نبود بهداشت و عدم توسعه راه‌ها و ارتباطات و عدم اجازه نشر روزنامه و مطبوعات به زبان عربی و فقدان برنامه راديو و تلويزيون محلی و عدم رسيدگی به عمران شهرها بالخصوص مناطق جنگ زده از مشكلات ديگر مردم عرب است. بيمارستانها و مطب‌های پزشكان از بيماران عرب پُر است و توسعه يافتگی فقط در زمينه فقر و شيوع بيماری و كثرت بيماران و خيل بيكاران و فراوانی معتادان حاصل شده است. يك عرب به سختی از امتيازات اقتصادی مانند وام برای طرحهای اقتصادی خود استفاده می‌نمايد. تخم نفرت را در دل غيربوميان كاشته‌اند و غير عرب غالباً از عرب متنفر است و يك عرب حتی در انتخاب اسم دلخواه برای فرزند خود آزاد نيست.

٤- تحولات جهانی مانند پايان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، نظم نوين جهانی و تك قطبی شدن نظام بين الملل، اشغال افغانستان و عراق ، انقلابات گرجستان و اوكراين و قيرقيزستان ، سوء استفاده سياسی امريكا و كشورهای اروپائی از خواسته‌های مشروع اقوام و ملل در سايه حمايت دموكراسی و حمايت از آنان ، طرح مبارزه با استبداد و فقر و تروريسم ، نابودی سلاحهای كشتار جمعی، مبارزه با نقض حقوق بشر، طرح خاورميانه بزرگ و غيره از يك طرف و پيشرفت علم و تكنولوژی ارتباطات و اطلاع رسانی از طرف ديگر ، كشورهای منطقه را به سختی تكان داده و آنها را به تجديد نظر در سياستهای استبدادی خويش و ايجاد اصلاحات داخلی وادار ساخته است. ايجاد اين تغييرات و اصلاحات صرفاً به علت فشارهای خارجی نيست بلكه بيداری و آگاهی سياسی اقوام يا ملل نيز باعث گرديد تا اين حكومتهای مستبد به منظور حفظ موجوديت و ثبات و امنيت داخلی و استمرار و دوام سلطه خود ، خواستهای مردمی يعنی دموكراسی ، آزادی ، حقوق بشر، حقوق زنان و مخصوصاً حقوق فرقه‌های مذهبی و حقوق اقوام و غيره را مورد توجه خاص قرار دهند.

حكومتهای ديكتاتوری منطقه دريافتند كه به علت نداشتن پايگاه مردمی در مقابل هجوم و يا تحريم اقتصادی و سياسی بيگانه و يا در مقابل قيامها و انقلابات داخلی تاب مقاومت ندارند. اين حكومتها وضع عراق را از نظر دور نداشته اند و به چشم خود ديدند كه مردم اين كشور به خاطر نجات و رهائی از حكومت ديكتاتوری بعث و علی رغم ميل واقعی خود چگونه از اشغالگران استعمارگر امريكا با گل و هلهله استقبال نمودند. مردم عراق در حقيقت وطن فروش نيستند بلكه به خوبی می‌دانستند كه مبارزه با استعمارگران خارجی از مبارزه با استبدادپيشه گان داخلی آسان تر است زيرا كه مبارزه عليه متجاوز بيگانه شكاف و صف بندی‌های موجود در مبارزات داخلی را در پی نخواهد داشت.

٥- در حقيقت فدراليسم يا خودمختاری و احترام به حقوق قوميتها در ادوار مختلف تاريخ در ذات و خون ايرانيان عجين شده و عامل اساسی عظمت و اقتدار و ثبات امپراطوريهای ايران بوده است و اين شيوه حكومت در قديم و در حال حاضر برای كشورهائيكه دارای اقوام يا ملل متعدد باشند مناسب ترين و بهترين نوع حكومت است در غير اينصورت اختلافات قومی جامعه را از روند تكاملی و توسعه خود باز می‌دارد و قسمت اعظم بودجه و وقت دولت را به خود اختصاص می‌دهد و سرانجام باعث تضعيف نظام گشته ، وحدت ملی و تماميت ارضی كشور را دچار مخاطره می‌سازد.

ايران تنها به يك قوم تعلق ندارد بلكه متعلق به تمام ايرانيان می‌باشد و رحمت الهی و دموكراسی دينی و آزادی بيان و انديشه براساس قانون اساسی شامل همه اقوام شده است. سلب آزادی اقوام ايران از مطالبات خود و ممنوعيت كانديداهای رياست جمهوری از سخن گفتن درباره حقوق و مسائل قومی و مسكوت و ناديده گرفتن اين حقوق و به عبارت ديگر زير پا گذاشتن اصول قانون اساسی و مبادی اسلامی و مساوات و برابری اقوام ايران سبب تعميق و تشديد اختلافات و شكافهای قومی می‌شود و به دشمنان برای مداخله بهانه و دست آويز خوبی می‌دهد ولی برعكس چنانچه دولتمردان و يا كانديداها از حقوق قومی هموطنان خويش سخن گويند و به اقوام ايران قول و قرار‌های صادقانه جهت تحقق اين حقوق بدهند بدون شك اين امر باعث رضايت خاطر و اميدواری و مشاركت ارادی و عمومی بيش از ٥٠ درصد جمعيت ايران در انتخابات می‌شود و موجبات ثبات و امنيت و اتحاد و همبستگی هرچه بيشتر ملی و تماميت ارضی ايران و یأس بيگانگان می‌شود.در خاتمه ضمن آرزوی توفيق برای خدمتگزاران اين كشور و تعالی و سرافرازی ملت ايران ، اميد می‌رود مسؤولان امر ، موضوع مطالبات و حقوق اقوام را مورد بررسی و مطالعه جامع و مورد عنايت و توجه خاص خود قرار داده و به سادگی از آن نگذرند بلكه به فكر چاره جوئی و يافتن راه حل مناسب و درست برای اين معضل مهم و ملی باشند.

به اميد بهروزی برای همه ايرانيان     حسن عباسيان

 

جمهوری اسلامی، حماس، کدام آینده؟

مروری بر رخدادهای این حوزه

وریا محمدی           http://www.koorso.blogfa.com/

 

"برآورد بودجه دولت فلسطين براي اداره اين كشور 2 ميليارد دلار بوده است كه دولت فلسطين تنها توان تامين 250 ميليون دلار از اين بودجه را دارد." این جمله را باید آغاز شل کردن سر کیسه خزانه های دولت ایران برای واریز امکانات مادی کشورمان به جیب بنیادگرایان اسلامی تلقی کرد.

این را بی هیچ اما و اگری این بار از زبان خالد مشعل، رئيس كميته سياسي حماس شنیدیم که علاوه بر این در تهران گفت "با توجه به اين كه تامين بودجه هاي دولت فلسطين از عهده اين دولت بر نمي آيد اميدواريم دولت جمهوری اسلامی در تامين اين بودجه به ما كمك كند."

در فردای روزی که پارلمان جديد فلسطينيان که در آن نمايندگان گروه حماس اکثريت دارند قدرت را به دست گرفت و کابينه اسرائيل تصميم گرفت که از تحويل ميليون ها دلار درآمد گمرکی که هرماهه از جانب فلسطينيان جمع آوری می کند خودداری کند،مبرهن و آشکار بود که اقتصاد در فلسطین به یک مشکل جدی برای دولت تازه مبدل خواهد شد.

اسرائيل همچنين از جامعه بين المللی آنطور که پیداست خواهد خواست که بجز کمک های بشردوستانه، ساير پول های پرداختی به فلسطينيان را متوقف سازد.

اقدامات تنبيهی اسرائيل عليه حماس به گفته اهود اولمرت، کفيل نخست وزير اسراييل،شامل موارد زير خواهد بود:

- عدم پرداخت ماليات ماهانه به فلسطينيان

- افزايش تدابير امنيتی بين اسرائيل و نوار غزه

- ممنوع ساختن انتقال تجهيزات برای نيروهای امنيتی فلسطينی

- محدوديتهای سختگيرانه تر برای حرکت و سفر مقامات حماس

- درخواست از اعطاکنندگان کمکهای خارجی برای توقف پرداخت به تشکيلات خودگردان فلسطينيانینها همه در حالی میرود وضع شود که پيروزی حماس،آمریکا و کشورهای اروپايی را در موقعيت دشواری قرار داده است،در حاليکه اين کشورها تامين کننده بخش عمده بودجه تشکيلات خودگردان ازجمله برای پرداخت حقوق و دستمزد حدود يکصد و چهل هزار فلسطينی است که در سازمان ها و نهادهای مرتبط با اداره امور تشکيلات خودگردان شاغل هستند.

با این مقدمه کوتاه اما روشن و اگر این فرضیه جمهوری اسلامی را که چون دولت آمریكا از این كه در حال از دست دادن نقش اصلی خود در مناقشه خاورمیانه است راضی نیست و سعی دارد با استفاده از دلار دولت آینده فلسطین را دچار بحران كند،لحاظ

 

 

قبلی

برگشت

بعدی